ดูประกาศ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/56 2/56 และ 3/56
  ดูประกาศทั้งหมด... 
 
ดูประกาศ โปรแกรมรายวิชาเรียนภาคเรียนพิเศษ (3/2557)
ดูประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ดูประกาศ ค้างชำระค่าลงทะเบียน ไม่สิทธิ์เข้าห้องสอบ
ดูประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557
ดูประกาศ การเปิดรายวิชาเรียนประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ดูประกาศ ประเมินการสอนของอาจารย์ในปีการศึกษา 2557
ดูประกาศ ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ดูประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประจำปีการศึกษา 2556
ดูประกาศ ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
  ดูประกาศทั้งหมด...