ดูประกาศ รายชื่อบัณฑิตและลำดับการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559
ดูประกาศ กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ดูประกาศ ประกาศขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2559
ดูประกาศ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/58 2/58 และ 3/58)
  ดูประกาศทั้งหมด... 
 
ดูประกาศ บัตรนักศึกษาหมดอายุ
ดูประกาศ ประเมินการสอนของอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ดูประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ดูประกาศ ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ดูประกาศ ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
  ดูประกาศทั้งหมด...