เกี่ยวกับงานทะเบียนฯ
 ปฎิทินการศึกษา
 หลักสูตรของสถาบันฯ
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ตารางเรียน - ตารางสอบ
 การให้บริการงานทะเบียนฯ
 ระเบียบข้อบังคับสถาบันฯ
 เว็บไซต์รายวิชา
 
 
 เว็บเมล์สถาบันฯ
 เว็บบอร์ดงานทะเบียน
 
ดูประกาศ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/56 2/56 และ 3/56
  ดูประกาศทั้งหมด... 
 
ดูประกาศ ค้างชำระค่าลงทะเบียน ไม่สิทธิ์เข้าห้องสอบ
ดูประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557
ดูประกาศ การเปิดรายวิชาเรียนประจำภาคเรียนที่ 3/2556
ดูประกาศ ประเมินการสอนของอาจารย์ในปีการศึกษา 2557
ดูประกาศ ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ดูประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประจำปีการศึกษา 2556
ดูประกาศ ตารางสอบ ห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ดูประกาศ ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
  ดูประกาศทั้งหมด...