วันที่ประกาศ: 2010-09-06 เวลา: 12:53:46 
 ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
  ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาของสถาบันฯ วิทยาเขตชุมพร (เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา) 1. ทำปลดพันธะโดยสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล - ผู้จะสำเร็จการศีกษาในภาคเรียนที่ 1 ให้ยื่นปลดพันธะภายในเดือนกันยายน - ผู้จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ให้ยื่นปลดพันธะภายในเดือน กุมภาพันธ์ - ผู้จำสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้ยื่นปลดพันธะภายในเดือน พฤษภาคม 2. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ โ€“ นามสกุล ทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th (จะประกาศวันและ เดือนให้ทราบเป็นรายภาคเรียน) 3. ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th และพิมพ์ใบชำระเงิน 1,500 บาท ไป ชำระเงินที่ธนาคาร (เพื่อการจัดทำใบปริญญาบัตรและเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร) (จะประกาศวันและเดือนให้ทราบเป็นรายภาคเรียน) 4. รายละเอียดและกำหนดการ ติดตามได้จาก www.reg.kmitl.ac.th
ผู้ประกาศ :  งานทะเบียนและประมวลผล