วันที่ประกาศ: 2018-04-20 เวลา: 13:19:12 
 ประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคเรียน 
  ประกาศ
นักศึกษาทุกชั้นปีและทุกสาขาวิชาสามารถเข้าประเมินการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ได้ทาง http://regchumphon.kmitl.ac.th
****หากนักศึกษาคนใดไม่ทำการประเมินการสอนตามระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนดังกล่าวได้*********
ผู้ประกาศ :