กลับไปหน้าแรก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (ปรับปรุง 2552)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2552
ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ๐ ชื่อหลักสุตร  
 ชื่อภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (ปรับปรุง 2552)
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Horticulture
 ๐ ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน)
 ชื่อย่อ (ไทย)  วท.บ.(พืชสวน)
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Science (Horticulture)
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Sc. (Horticulture)
 ๐ ระดับการศึกษา  
 ระดับ  ปริญญาตรี
 ระยะเวลาศึกษา  4 ปี
ปรัชญาหลักสูตร |  โครงสร้างหลักสูตร |  แผนการศึกษา |  รายละเอียดวิชา |  รายละเอียดอื่นๆ |  ดาวน์โหลด
 - คำอธิบายรายวิชา  
 
11316109  หลักการปรับปรุงพันูพืชสวน
 PRINCIPLES OF HORTICULTURAL CROPS BREEDING
 วิชาบังคับก่อน : 11476003 หลักพันธุศาสตร์
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (2 - 3 - 0)
  ความสําคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน แหล่งกำเนิดของพืชสวนและแหล่งพันธุกรรมพืชสวน การถ่ายทอดลักษณะและการควบคุมแสดงออกของพืช พันธุกรรมของพืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ พันธุกรรมของพืชผสมข้าม การปรับปรุงพืชผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ต้านทานต่อโรคแมลง เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีมิวเตชั่น การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช พันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ และการจัดการ และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน