กลับไปหน้าแรก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (ปรับปรุง 2552)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2552
ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ๐ ชื่อหลักสุตร  
 ชื่อภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (ปรับปรุง 2552)
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Horticulture
 ๐ ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน)
 ชื่อย่อ (ไทย)  วท.บ.(พืชสวน)
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Science (Horticulture)
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Sc. (Horticulture)
 ๐ ระดับการศึกษา  
 ระดับ  ปริญญาตรี
 ระยะเวลาศึกษา  4 ปี
ปรัชญาหลักสูตร |  โครงสร้างหลักสูตร |  แผนการศึกษา |  รายละเอียดวิชา |  รายละเอียดอื่นๆ |  ดาวน์โหลด
 ๐ รายละเอียดวิชา  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 
90401001  เศรษฐกิจประเทศไทยปัจจุบัน
 CONTEMPORARY THAI ECONOMY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต นโยบายทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญ
 
90401002  เศรษฐกิจเอเซีย
 ECONOMICS OF ASIAN COUNTRIES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเซีย โดยเน้นศึกษาประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก เช่น ญี่ปุ่น จีน กลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ
 
90401003  เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
 ECONOMY AND LIVING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้เบื้งต้นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวติประจำวันของมนุษย์ การบริโภค การลงทุน เงินเฟ้อ เงินฝืด สถาบันการเงิน ภาษีอากร เรียนรู้ถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รู้จักปรับตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ ในสังคม
 
90402001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 INTRODUCTION TO GENERAL LAWS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายใช้บังคับในสังคม ความหมายของกฎหมาย ลักษณะของกฏหมาย ประเภทของกฏหมาย กฏหมายการทะเบียนราษฎร์ กฏหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร กฏหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน บุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม การทำเอกสารและสัญญา ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน หลักเกณฑ์ของกฏหมายในการทำนิติกรรมและสัญญา สัญญาประเภทต่าง ๆ ที่พบได้บ่อย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอญา เหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ
 
90402002  ทรัพย์สินทางปัญญา
 INTELLECTUAL PROPERTY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาถึงลักษณะทั่วไป สาระสำคัญ ประเทภ การได้มา ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความคุ้มครองและวิธีการขอรับความคุ้มครองตามกฏหมายในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบผังรูปของวงจรรวม ความลับทางการค้า พันธุ์พืช สิ่งบ่งชี้ทางภูมศาสตร์รวมทั้งลักษณะและรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
 
90402003  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิทางสังคมและครอบครัว
 INTRODUCTION TO SOCIAL AND FAMILY RIGHTS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิดันพึงมี พึงได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฏหมาย สิทธิในความเป็นส่วนตัวและไม่ถูกล่วงละเมิด สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้บริโภค สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิในทางครบอครัว ทั้งในฐานะคู่หมั้น คู่สมรส บุตร บุพการี และในฐานะเป็นทายาท ภายใต้กรอบแห่งกฏหมายและสังคมไทย
 
90402004  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยการทำงานและสวัสดิการทางสังคม
 INTRODUCTION TO WORK DISCIPLINES AND SOCIAL WELFARE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การจ้างแรงงาน การใช้แรงงาน การลา การหยุด โทษทางวินัย การลาออก การเลิกจ้าง รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ทดแทนและสวัสดิการทางสังคม ทั้งในฐานะเป็นประชาชนและในฐานะเป็นลูกจ้างเพื่อความมั่งคงในการดำรงชีวติ ซึ่งรัฐและหรือนายจ้างเป็นผู้จัดให้
 
90402005  กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
 FUNDAMENTAL LAWS FOR EVERYDAY LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นมนุษย์ ภายใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญและกฏฟมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ความี้มครองในการจัดทำเอกสาร สัญญา รูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจำวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกอบอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ที่พบบ่อย ภายใต้กรอบแห่งกฏหมายและสังคมไทย การติดต่อกับหน่วยงานของทรางราชการ อันได้แก่ อำเภอ สถานีตำรวจ ศาลและสิทธิ หน้าที่ทางภาษาสำหรับประชาชนโดยทั่วไป
 
90403001  หลักสังคมวิทยา
 PRINCIPLES OF SOCIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาพื้นฐานและขอบข่ายของสังคมวิทยา ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยา กล่มชุมชนและกระบวนการกล่ม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมรวมหมู่และพฤติกรรมเบี่ยงเบน รวมทั้งปัญหาสังคม
 
90403002  รัฐศาสตรทั่วไป
 GENERAL POLITICAL SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาธรรมชาติและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องทางรัฐศาสตร์ ลัทธิการเมือง หลักการและการใช้อำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลในทางการเมือง สถาบันทางการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชาติ
 
90403003  พื้นฐานการเมืองการปกครองของไทย
 FOUNDATION OF THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาสภาพทั่วไปของการเมืองการปกครอง หลักและแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประวัติการเมืองการปกครองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันทางการเมือง กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง ปัญหาและแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทย
 
90403004  การปกครองท้องถิ่นไทย
 THAI LOCAL GOVERNMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาหลักการทั่วไปในการจัดการปกครองประเทศ หลักและแนวความคิดในการปกครองท้องถิ่น ประวัติการปกครองท้องถิ่นไทย การปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน องค์การและกระบวนการปกครองท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการปกครองท้องถิ่นไทย รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาและปรับปรุงการปกครองท้องถิ่นไทย
 
90403005  สังคมไทยร่วมสมัย
 CONTEMPORARY THAI SOCIETY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาโครงสร้างสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง กฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและประเด็นอื่นๆ รวมทั้งเรื่องปัญหาของสังคมไทยและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์  
 
90301001  พุทธปรัชญา
 PHILOSOPHY OF BUDDHISM
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา ศึกษาวิวัฒนาการทางพุทธปรัชญาในอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และในตะวันตก ในเรื่องของอภิปรัชญา ญาณวิทยา ตรรกวิทยา และคุณวิทยา (จริยปรัชญา และสุนทรียศาสตร์) ทั้งจากพุทธศาสนามหายานและเถรวาท เพื่อวิเคราะห์ถึงความหมายของชีวิต จุดมุ่งหมาย สูงสุดของชีวิต แนวทางบรรลุถึงจุดหมาย และเกณฑ์การตัดสินจริยธรรม และศึกษาทางด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อย้ำให้เห็นความหมายของชีวิต จุดมุ่งหมายของชีวิต แนวทางบรรลุถึงจุดหมายและเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมได้เด่นชัดขึ้น
 
90301002  ศิลปะแห่งชีวิต
 ART OF LIVING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาหลักการดำเนินชีวิตและศิลปะในการแสวงหาความสุขของนักปราชญ์ นักปรัชญาต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคโบราณนักปรัญายุคใหม่ และนักปรัชญาร่วมสมัย ทั้งส่วนที่เป็นแนวคิด แนวปฏิบัติ และทักษะทางจิตวิทยา จากปรัชญาสุขนิยม มนุษยนิยม อัตถิภาวนิยม อุดมคตินิยม พุทธศาสนา ปรัชญาจีน-ญี่ปุ่น ปฏิบัตินิยม ปรัชญาอินเดีย
 
90301003  ปรัชญาทั่วไป
 GENERAL PHILOSOPHY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาปรัชญาในฐานะเป็นจุดกำเนิดและจุดร่วมของศาสตร์ต่าง ๆ ศึกษาประวัติและแนวคิดของนักปรัชญา ยุคต่าง ๆ ฝึกคิดปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปรัชญาบริสุทธิ์ สาขาต่างๆ ได้แก่ อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา (จริยปรัชญา และสุนทรียศาสตร์) และตรรกวิทยา ศึกษาแนวคิดปรัชญาตะวันออกที่สำคัญ เช่น ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน และปรัชญาญี่ปุ่น และปัญหาในปรัชญาประยุกต์ เพื่อฝึกสร้างความคิดที่ลึก กว้าง เป็นระบบ
 
90301004  ตรรกวิทยาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO LOGIC
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาระบบเหตุผลในการใช้หาความรู้ วิธีการนิรนัย วิธีการอุปนัย ระบบเหตุผลในภาษา เหตุผลย่อ เหตุผลวิบัติ คุณค่าและการใช้ตรรกวิทยา และฝึกวิเคราะห์การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
 
90301005  ปรัชญาวิทยาศาสตร์
 PHILOSOPHY OF SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษากำเนิดของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นคำตอบหนึ่งในหลาย ๆ คำถามของปัญหาความจริงแห่งจักรวาล วิทยาศาสตร์ในฐานะวิธีการหาความรู้วิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่มีอยู่ในโลก อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ต่อชีวิต และความหมายเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งปัญหาในปรัชญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อฝึกสร้างความคิดที่ลึก กว้าง เป็นระบบ
 
90301006  สุนทรียศาสตร์
 AESTHETICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาปัญหาสำคัญทางสุนทรียศาสตร์ อภิวิจารณ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ทางสุนทรียะ การตัดสินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และธรรมชาติเชิงสุนทรีย์ของสรรพสิ่งรวมทั้งปรัชญาในศิลปะ
 
90301007  จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์
 ETHICS AND AESTHETICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ และลักษณะทางปรัชญาเกี่ยวกับความงาม หรือ คุณวิทยา สาขาจริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนที่มีพื้นฐานมาจากคติ ความเชื่อ ศาสนา และจากแนวความคิดที่เป็นปรัชญาล้วน ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์หลักการจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ในศิลปะ
 
90301008  ความรู้พื้นฐานทางศาสนา
 FUNDAMENTALS OF RELIGIONS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาศาสนาที่สำคัญของโลก เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลามและแนวคิดทางศาสนาร่วมสมัย โดยศึกษาหลักการ อุดมการณ์ คำสอนที่สำคัญ ศิลปะและสุนทรียะทางศาสนา ศึกษาปริบททางประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าใจความเป็นมาของแต่ละศาสนาดังกล่าว ศึกษาบทบาทของศาสนากับสังคม เพื่อเข้าใจศาสนาต่างๆ อย่างเป็นวิชาการ และเพื่อเข้าใจและการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างศาสนา
 
90302001  จิตวิทยาทั่วไป
 GENERAL PSYCHOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาประวัติและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา การนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ กระบวนการทำงานของสมองที่มีผลต่อพฤติกรรม อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิต ตลอดจนการนำความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับงานด้านการสื่อสารระหว่างกัน
 
90302002  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดที่สำคัญของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การประยุกต์ ทฤษฎีและการวิจัยทางจิตวิทยา เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาในองค์การ ศึกษาพัฒนาการของ จิตวิทยาบุคลากร อิทธิพลขององค์การต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจูงใจในการทำงาน การสร้างขวัญและความพึงพอใจในงาน การสื่อสารภายในองค์การ ผู้นำกลุ่ม การพัฒนาองค์การ สภาพการทำงาน ความปลอดภัย และสุขภาพของลูกจ้าง ความเครียด และศึกษาจิตวิทยาวิศวกรรม และจิตวิทยาผู้บริโภค
 
90302003  มนุษยสัมพันธ์
 HUMAN RELATIONS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีบทบาทต่อบุคคลและกลุ่ม ศิลปะการพูด การสนทนาและการฟัง การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคมไทย โดยเรียนรู้อารยธรรมของมนุษย์ในแง่ของอารมณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมตลอดจนมารยาททางสังคม
 
90302004  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
 PERSONALITY DEVELOPMENT AND MENTAL HYGIENE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาทฤษฎีทางบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคมและส่วนตัว แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต พฤติกรรมอปกติ ความผิดปกติทางอารมณ์ และความเจ็บป่วยทางจิตใจ ตลอดจนการบำบัดรักษา การฟื้นฟู การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคคล
 
90302005  จิตวิทยาการสื่อสาร
 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษากระบวนการทางจิตวิทยาของการสื่อสาร การเรียนรู้ เจตคติ การโน้มน้าวชักจูงใจ บุคลิกภาพของผู้ส่งสารและผู้รับสาร วิธีการสื่อสาร ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนผลกระทบของการติดต่อสื่อสารที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์
 
90302006  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 PSYCHOLOGY IN DAILY LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การนำองค์ความรู้ ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น เช่นความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์ การเรียนรู้ การรับรู้ การคิดการแก้ปัญหา การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ การปรับตัวทางด้านอารมณ์ บุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
90302007  จิตวิทยาในงาน
 PSYCHOLOGY AT WORK
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การศึกษาการนำองค์ความรู้ ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การ เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การพึ่งพาอาศัยต่อกันและกันอย่างมีความสุข การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ การจูงใจในงาน การสร้างขวัญและความพึงพอใจในงานและการพัฒนาองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในโปรแกรมแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 5 ส, KYT, QCC, TPM, REENGINEERING, JIT, TQC, และ SS เป็นต้น
 
90302008  จิตวิทยาสังคมและมนุษยสัมพันธ์
 SOCIAL PSYCHOLOGY AND HUMAN RELATIONS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความเป็นมาของจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม กระบวนการ กลุ่ม ผู้นำ การอบรมทางสังคม ชนชั้นทางสังคม เจตคติ ความเชื่อ ตลอดจนหลักมนุษยสัมพันธ์ของคนในสังคม
 
90302009  กระบวนการกลุ่ม
 GROUP PROCESS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาทฤษฎีและองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่ม โครงสร้างของบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม บทบาทและลักษณะต่างๆ ของผู้นำ อิทธิพลของผู้นำที่มีต่อการทำงานและการพัฒนากลุ่ม
 
90302010  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
 PSYCHOLOGY FOR SELF DEVELOPMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อการเข้าใจและจัดการ “ตน” เชาวน์อารมณ์ ความรักและความสัมพันธ์กับผู้อื่น การจัดการกับความเครียด การทำงานในองค์การ การสร้างคุณค่าชีวิต
 
90303001  พลศึกษา 1
 PHYSICAL EDUCATION 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            เลือกกิจกรรมพลศึกษา 1 กิจกรรมจากกิจกรรมกีฬาประเภทบุคคล เช่น กรีฑา ลีลาศ ยูโด แบดมินตัน ว่ายน้ำ เทนนิส และเทเบิลเทนนิส เป็นต้น ศึกษาความรู้เบื้องต้นของพลศึกษา และการพัฒนาบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจกรรม การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม วิธีการ ระเบียบ กฎและกติกาของกิจกรรม
 
90303003  พลศึกษา 3
 PHYSICAL EDUCATION 3
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            เลือกกิจกรรมพลศึกษา 1 กิจกรรมจากกิจกรรมกีฬาประเภทบุคคล กิจกรรมกีฬาที่เป็นทั้งประเภทบุคคลและทีมคู่ กรีฑา กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว ความรู้เบื้องต้นของพลศึกษา ศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจกรรม การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม วิธีการ ระเบียบ กฎและกติกาของกิจกรรม
 
90303004  พลศึกษา 4
 PHYSICAL EDUCATION 4
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            เลือกกิจกรรมพลศึกษา 1 กิจกรรม จากกิจกรรมกีฬาประเภททีม ศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจกรรม การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม การทำกิจกรรมเป็นทีม วิธีการ ระเบียบ กฎและกติกาของกิจกรรม
 
90303005  การพลศึกษาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการออกกำลังกาย และสมรรถภาพของร่างกาย การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาจิตใจ ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของกิจกรรมทางพลศึกษา กิจกรรมกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม การจัดกิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมเพื่อนันทนาการ การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา ตลอดจนการปฐมพยาบาล (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
 
90303006  การจัดการสุขภาพ
 HEALTH MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายและจิตใจ ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีสุขภาพดี การพักผ่อนและการนอนหลับ การจัดการ การปฏิบัติและการทดสอบทางสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ โภชนาการเพื่อสุขภาพ โรคส่วนบุคคลและโรคติดต่อ การเลือกใช้บริการทางการแพทย์
 
90303007  นันทนาการเบื้องต้น
 FUNDAMENTAL RECREATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของนันทนาการ ความสำคัญและความจำเป็นต่อชีวิตในสังคมปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับเวลาและเวลาว่าง ขอบข่ายและประเภทของนันทนาการ องค์กรทางนันทนาการ ความต้องการนันทนาการในวัยต่าง ๆ การจัดและบริหารนันทนาการ
 
90303008  การปฐมพยาบาล
 FIRST AIDS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ความสำคัญและความจำเป็นของการปฐมพยาบาล องค์ประกอบของการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลในกรณีต่าง ๆ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การป้องกันการเกิดอันตราย ตลอดจนการจัดเก็บ และการรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
 
90303009  หลักความปลอดภัยในการทำงาน
 PRINCIPLES OF SAFETY AT WORK
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในการทำงาน สาเหตุของการเกิดอันตรายต่าง ๆ หลักการสร้างความปลอดภัยในสำนักงานและในอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรเพื่อการทำงานอย่างปลอดภัย การจัดเก็บวัสดุในหน่วยงาน การจัดและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ การป้องกันและการจัดการเมื่อเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ
 
90303010  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL HYGIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมและหลักสุขศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม การป้องกันและควบคุมสิ่งอันตราย โรคต่างๆจากการทำงาน และหลักการจัดโปรแกรมสุขภาพในสถานอุตสาหกรรม
 
90303011  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
 ENHANCEMENT OF QUALITY OF LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตกับสังคมปัจจุบันโดยเน้นเรื่องการเสริมสร้าง การดูแลรักษาและการพัฒนาสุขภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการและกิจกรรมทางสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
 
90303012  การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
 WHOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความสำคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต องค์ประกอบของการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กระบวนการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยใช้หลักการบริหารกาย นันทนาการและกีฬา ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต อาทิ โภชนาการ บุคลิกภาพ และอื่นๆ การปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างเป็นสุข รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 
90303013  อนามัยครอบครัว
 FAMILY HYGIENE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความหมายและความสำคัญของอนามัยครอบครัว การดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกแต่ละวัยในครอบครัว สุขภาพทางเพศและการวางแผนครอบครัว สิ่งแวดล้อมของครอบครัว โภชนาการสำหรับครอบครัว สวัสดิศึกษา โรคภัยไข้เจ็บ การใช้ยาในบ้าน และการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยภายในครอบครัว รวมทั้งปัจจัยภายในครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพ
 
90303014  สุขภาพผู้บริโภค
 CONSUMER HEALTH
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของผู้บริโภค สภาพปัจจุบันและปัญหา ของผู้บริโภค สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค การเลือกซื้อและใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการ การใช้บริการทางสาธารณสุข การโฆษณากับผู้บริโภค รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
 
90303015  สุขภาพชุมชน
 COMMUNITY HEALTH
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาสุขปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาอนามัยของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย การออกกำลังกาย การนันทนาการ โภชนาการที่ดี การปฐมพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ยาและสิ่งเสพติด การวางแผนครอบครัว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้งสภาวะสิ่งแวดล้อมที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ การแก้ไขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล และชุมชน ตลอดจนการศึกษาดูงานนอกสถานที่
 
90304001  การใช้ห้องสมุดและสารนิเทศ
 LIBRARY USAGE AND INFORMATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศ ทรัพยากรห้องสมุดและสารนิเทศ วิธีการจัดเก็บ การสืบค้นสารนิเทศจากห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเขียนภาคนิพนธ์และการอ้างอิงตามหลักสากล
 
90304002  สารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 INFORMATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            แหล่งข้อมูลและสิ่งพิมพ์ที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สารนิเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 
90304003  การค้นหาและแพร่กระจายข้อมูล
 RETRIEVAL AND DISSEMINATION OF INFORMATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การเรียนรู้วิธีการแพร่กระจายข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิ-ภาพ โดยเฉพาะข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลจากเอกสารมาตรฐานและสิทธิบัตร ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล
 
90304004  การเขียนรายงานทางวิชาการ
 REPORT WRITING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย วิธีวิจัย วิธีการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามแบบแผน รวมทั้งเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย บทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารและการเขียนเอกสารการวิจัยเพื่อเสนอในการประชุมสัมมนา
 
90304005  ศิลปะแห่งการสื่อสาร
 ART OF COMMUNICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาหลักการ และศิลปะแห่งการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร ความสำคัญของการสื่อสารที่มีต่อสังคม ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชน การสื่อสารเพื่อการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ตลอดจนกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร
 
90304006  สารนิเทศศาสตร์
 INFORMATION SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความหมาย ขอบเขต พัฒนาการของสารนิเทศศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีสารนิเทศ เทคโนโลยีสารนิเทศ ความสัมพันธ์ของสารนิเทศศาสตร์กับสาขาวิชาต่างๆ ระบบสารนิเทศ ตลอดจนนโยบายสารนิเทศแห่งชาติ
 
90304007  การจัดการเอกสารสำนักงาน
 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเอกสารสำนักงาน การจำแนกประเภทของวงจรของเอกสาร กระบวนการและขั้นตอนในการจัดการเอกสาร ระบบการจัดเก็บและค้นเอกสาร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ การจัดการเอกสารสำนักงาน
 
90305001  อารยธรรมไทย
 THAI CIVILIZATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาวิวัฒนาการของชาติไทย ตั้งแต่เริ่มตั้งบ้านเมืองเป็นรัฐอิสระ จนเป็นราชอาณาจักรที่มี เอกภาพและความมั่นคง ศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ ศรัทธา ตลอดจนการแสดงออกทางด้านศิลปะ วรรณคดี ดนตรี และสถาปัตยกรรมทางด้านที่อยู่อาศัย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมราชสำนักและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งประกอบกันเป็นวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมไทย และการสร้างความมุ่งหวังและอุดมการณ์ของชาติในสภาพการณ์ปัจจุบัน
 
90305002  มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
 THAI HERITAGE FOR TOURISM
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ให้ความหมายของการท่องเที่ยว ความสำคัญของการท่องเที่ยวและปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิชาการท่องเที่ยว กับวิชาอื่นๆ พัฒนการของการท่องเที่ยวทั้งระดับโลกและของประเทศไทย และความรู้เกี่ยวกับเมืองไทยในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศและสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่
 
90305003  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
 THE WORLD TODAY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ปัญหา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ของประเทศมหาอำนาจกับภูมิภาคอื่นๆ โดยเน้นประเด็นสำคัญเพื่อชี้ให้เห็นความเป็นมาอิทธิพล ผลกระทบต่อสังคมโลกร่วมสมัย รวมถึงผลกระทบต่อประเทศไทย ปัญหาและทางออกของประเทศ
 
90305004  ภูมิ-ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
 GEOGRAPHY HISTORY FOR TOURISM
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาภูมิศาสตร์ของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละภาค ซึ่งนำไปสู่การศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนที่มีการปรับตัวผสมผสานกับอารยธรรมอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐและอาณาจักรรวมทั้งศึกษาเอกลักษณ์ของอารยธรรมไทยทางด้านสถาบันการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณกรรม ศิลปกรรมและอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
 
90305005  มนุษย์กับการท่องเที่ยว
 HUMAN AND TOURISM
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาความสำคัญและความหมายของการท่องเที่ยว ความเป็นมา แนวโน้มบทบาท และองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวได้แก่ การคมนาคม การขนส่ง ที่พักแรม ร้านอาหารและสวัสดิการ ร้านค้าของที่ระลึก ตลอดจนการให้ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวมีการศึกษานอกสถานที่
 
90305006  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 HUMAN AND ENVIRONMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษากฎเกณฑ์โดยทั่วไปของนิเวศวิทยาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนาคตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
90305007  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 NATURAL RESOURCE CONSERVATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกหลักการ เช่น ดิน ป่าไม้ น้ำ แร่ธาติ สัตว์ป่า พลังงานธรรมชาติ และกำลังคน เป็นต้น โดยเน้นพิเศษในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
 
90305008  มรดกอารยธรรมไทย
 THAI HERITAGE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาพัฒนาการของสังคมไทย ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน โดยศึกษาโครงสร้างทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและศาสนาความเชื่อรวมถึง ทัศนคติผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมวรรณกรรม อันเนื่องมาจากอิทธิพลต่างๆ ที่มีบทบาทต่อสังคมไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน
 
90305009  ศิลปะไทย
 THAI ART
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาคุณค่าระเบียบแบบแผน ศิลปะ ประเพณีของไทยทางจิตรกรรม ประติมากรรมสถาปัตยกรรมและงานประณีตศิลป์ อันมีลักษณะของงานประเพณีนิยมโดยศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
 
90306001  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
 INTEGRATED HUMANITIES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาวิทยาการทางมนุษยศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็นแนวความคิด ศาสตร์ และศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเข้าใจมนุษย์โดยภาพรวม ในฐานะเป็นปัจเจกชนและในลักษณะที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรมและทางจิตวิทยา โดยศึกษาจากกระบวนวิชาต่างๆ ทางมนุษยศาสตร์
 
90306002  การสร้างสรรค์งานเป็นทีม
 TEAM CREATIVITY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ศึกษาแนวคิดของการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งประเภทที่เป็นบุคคล ธุรกิจ และชนิดขององค์กรธุรกิจ ศึกษาทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของค่านิยมในสังคม การให้ความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคมและธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลทางด้านจริยธรรม
 1.3 กลุ่มวิชาภาษา  
 
90201001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 FOUNDATION ENGLISH 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการใช้พจนานุกรม ศึกษาศัพท์ สำนวน และภาษาจากบทอ่านที่คัดเลือกจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ
 
90201002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 FOUNDATION ENGLISH 2
 วิชาบังคับก่อน : 90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ฟัง และพูดเพื่อการศึกษา เช่น การใช้หนังสืออ้างอิง การอ่านกราฟ ตาราง ฯลฯ การเขียนบทสรุป ฟัง พูด โต้ตอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ รวมทั้งทบทวนโครงสร้าง ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาโอกาสต่าง ๆ เพิ่มเติม
 
90201003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 วิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            พัฒนาทักษะทางภาษาและการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยเน้นการอ่านที่มีเนื้อหาทางวิชาชีพของนักศึกษา การใช้ภาษาเพื่อแสดงคำจำกัดความ การเปรียบเทียบ การจำแนก การแสดงจุดประสงค์ การแสดงหน้าที่การใช้งาน การอธิบายกระบวนการและการแสดงเหตุและผล เป็นต้น
 
90201004  ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมเกษตร
 ENGLISH FOR AGRICULTURAL INDUSTRY
 วิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและการรายงานปากเปล่า โดยเน้นเนื้อหาทางวิชาชีพของนักศึกษาที่มีโวหารเกี่ยวกับการให้คำจำกัดความ การจำแนก การเปรียบเทียบ การแสดงเหตุและผล การอธิบายการใช้งานของอุปกรณ์ และกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
 
90201005  ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
 ENGLISH FOR SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาโครงสร้างทางภาษา และฝึกทักษะการอ่านข้อเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจการใช้โวหารทางวิทยาศาสตร์ เช่น การบรรยายรูปทรง ตำแหน่งที่ตั้ง คุณลักษณะ กระบวนการ การจำแนก การเปรียบเทียบ การนิยาม การแสดงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น การตั้งสมมติฐาน เป็นต้น
 
90201006  ภาษาอังกฏษครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
 ENGLISH FOR ENGINEERING EDUCATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาโครงสร้างภาษา และคำศัพท์ทางสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ฝึกการอ่านจากเนื้อหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการฝึกการเขียนโดยเน้นการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ตัวเลขและการคำนวณ คำสั่ง การเขียนคู่มือ และอื่นๆ
 
90201007  ภาษาอังกฤษครุศาสตร์วิศวกรรม
 ENGLISH FOR ARCHITECTURAL EDUCATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาโครงสร้างภาษา และคำศัพท์ทางสาขาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม ฝึกการอ่านจากเนื้อหาวิชาชีพ รวมทั้งการฝึกการเขียนโดยเน้นการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ตัวเลขและการคำนวณ คำสั่ง การเขียนคู่มือ และอื่นๆ
 
90201008  ภาษาอังกฤษครุศาสตร์เกษตร
 ENGLISH FOR AGRICULTURAL EDUCATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาโครงสร้างภาษา และคำศัพท์ทางสาขาครุศาสตร์เกษตร ฝึกการอ่านจากเนื้อหาวิชาชีพรวมทั้งการฝึกการเขียนโดยเน้นการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ตัวเลขและการคำนวณ คำสั่ง การเขียนคู่มือ และอื่นๆ
 
90201009  ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร
 ENGLISH FOR ADMINISTRATION
 วิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกการใช้โครงสร้างภาษา คำศัพท์ และสำนวนจากบริบทด้านการบริหารโดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ พร้อมทั้งฝึกประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามา
 
90201010  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษา 1
 ENGLISH FOR LANGUAGE SKILL DEVELOPMENT 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วๆ ไปโดยเน้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ ศัพท์และสำนวนกับทักษะทั้งสี่ เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอความคิดเบื้องต้น
 
90201011  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษา 2
 ENGLISH FOR LANGUAGE SKILL DEVELOPMENT 2
 วิชาบังคับก่อน : 90201010 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษา 1
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับที่สูงกว่าภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 1 โดยเน้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้จากภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 1 เพื่อพัฒนาทักษะทั้งสี่ในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น
 
90201012  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH
 วิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านเพื่อแปลใจความ การพัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นการเขียนที่ถูกรูปแบบทางภาษาและไวยากรณ์ ฝึกการเขียนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เป็นต้น
 
90201013  ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
 ENGLISH FOR MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา คำศัพท์และสำนวนจากปริบทที่เกี่ยวกับการจัดการ โดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจพร้อมทั้งฝึกประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามา
 
90201014  ภาษาอังกฤษสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
 ENGLISH FOR ARCHITECTURE AND ART
 วิชาบังคับก่อน : 90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาโครงสร้างทางภาษาและศัพท์พื้นฐานทั่วไปเชิงสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม เพื่อใช้ในการอ่าน รวมทั้งการฝึกการฟัง พูด เพื่อนำเสนอผลงานและการเขียนบรรยายสั้นๆ
 
90201015  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
 ENGLISH FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อหาทางเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นการอ่านข้อเขียน จากสาขาต่างๆ ทางการเกษตร โดยศึกษาการใช้ภาษา ศัพท์และสำนวน การบรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของเครื่องมือทางการเกษตร อธิบายกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต รวมถึงการให้คำจำกัดความและคำอธิบาย
 
90201016  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูดในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสุนทรพจน์ และฝึกการเสนอผลงานทางวิชาชีพต่อที่ประชุม
 
90201017  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
 ENGLISH FOR BUSINESS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเน้นความเข้าใจในการอ่านข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ การใช้ศัพท์ สำนวน และภาษาในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายบันทึกช่วยจำ รวมทั้งการฝึกฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ
 
90201018  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นฝึกการเขียนจดหมายในลักษณะต่าง ๆ เขียนรายงาน คำสั่ง คู่มือการใช้ ประวัติส่วนตัว รวมทั้งการเขียนบรรยายสิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์และกระบวนการ
 
90201019  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
 ENGLISH FOR DEVELOPING READING SKILLS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกเทคนิคการอ่านจากบทอ่านทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ โดยฝึกการอ่านเก็บใจความสำคัญ การเดาคำศัพท์จากปริบท การใช้พจนานุกรม รวมทั้งการศึกษาศัพท์ สำนวน และการใช้ภาษาจากบทอ่าน
 
90201020  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
 ENGLISH FOR INDUSTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยายกระบวนการผลิต การอธิบายการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการทำงานของเครื่องจักร การอ่านและเขียนคู่มือ คำสั่งและป้ายหรือสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ
 
90201021  ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
 ENGLISH FOR AGRICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อหาทางการเกษตร โดยเน้นการอ่านข้อเขียนจากสาขาต่าง ๆ ทางการเกษตร ศึกษาการใช้ภาษา ศัพท์ และสำนวน การบรรยายและอธิบายในกิจกรรม หรืองานทางการเกษตร เช่น ขบวนการหรือวิธีการผลิต การนำเสนอข้อมูลหรือผลงาน การเยี่ยมชมฟาร์ม หรือสถานประกอบการ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
 
90201022  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต โดยเน้นฝึกการอ่านข้อเขียนทางวิชาการ การย่อความ การฟัง และการเขียนโน้ตย่อ รวมทั้งฝึกทำข้อทดสอบทางภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ
 
90201023  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการจัดการ
 ENGLISH FOR MARKETING AND MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา คำศัพท์ และสำนวนจากปริบทที่เกี่ยวกับการตลาดและการจัดการ โดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหา พร้อมทั้งฝึกประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามา
 
90201024  ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การอ่านคู่มือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานอาชีพ และบทความทางวิชาการต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงานหรือสมัครศึกษาต่อ การเขียนประวัติย่อ บันทึกข้อความ การเขียนรายงาน บทคัดย่อ จดหมายอิเลคทรอนิคส์ จดหมายเชิญประชุม บันทึกและรายงานการประชุม รวมทั้งฝึกการสัมภาษณ์ การเสนอผลงาน และการอภิปรายต่อที่ประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์ และการพูดต่อหน้าชุมชนสำหรับโอกาสต่างๆ
 
90201025  ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
 ENGLISH FOR EMPLOYMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการทำงาน เช่นการเขียนใบสมัครงาน จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ เทคนิคในการสอบสัมภาษณ์ ฝึกการสอบสัมภาษณ์ การอ่านคู่มือในการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน บันทึกข้อความ การเขียนใบสั่งของ จดหมายสั่งของ ฝึกการสนทนาในวงงาน การนำเสนองานและการประชุมกับคณะกรรมการ
 
90201026  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 ENGLISH FOR COMMUNICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การพัฒนาความสามารถในการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูดที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่มและการนำเสนอผลงานทักษะการอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านที่หลากหลาย เช่นการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดเพื่อเขียนสรุปความ และเขียนรายงาน
 
90201027  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสถาปัตยกรรม
 ENGLISH FOR ARCHITECTURAL COMMUNICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การศึกษาโครงสร้างและความหมายของภาษาเพื่อนำไปใช้ในการอ่านบทความการสื่อสารประกอบการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ทางด้านสถาปัตยกรรม
 
90201028  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานสถาปัตยกรรม
 ENGLISH FOR ARCHITECTURAL PRESENTATION
 วิชาบังคับก่อน : 90201027 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง สำหรับใช้ในการอ่านงานเขียนเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาจากตัวอย่างงาน และวิธีการนำเสนอผลงาน ฝึกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการอภิปราย รวมทั้งฝึกสรุปข้อมูลตัวอย่างงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครง และเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ
 
90202001  วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
 DEVELOPMENT OF THAI LITERATURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ คือ สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ และศึกษาวรรณคดีเรื่องเด่นๆ ในสมัยนั้นๆ โดยศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมา คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์และคุณค่าทางด้านสังคมของวรรณคดีเหล่านั้น นอกจากนี้ยังฝึกให้นักศึกษาใช้ทักษะด้านการวิจักษณ์ และวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้นได้
 
90202002  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 THAI USAGE FOR COMMUNICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและฝึกทักษะทั้ง 4 ที่ใช้ในการสื่อสาร คือการฟัง พูด อ่านและเขียน และศึกษาการใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การฟังจับใจความสำคัญ การพูดในที่ชุมชน การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ต่างๆ และการเขียนงานเขียนในรูปแบบต่างๆ
 
90202003  การใช้ภาษาไทย
 THAI USAGE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาวิธีการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศิลปะในการใช้คำในภาษาไทย ศึกษาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันทั้งภาษามาตรฐาน และภาษานอกแบบที่มีปรากฏในการสื่อสาร เช่น ภาษาโฆษณา ภาษาแสลง เป็นต้น ศึกษาวิเคราะห์ผลงานการเขียนที่ดีเด่นในการใช้ภาษาไทย การแสดงออกทางความคิดและศิลปะ การใช้ถ้อยคำ ฝึกทักษะในการเขียน ถ่ายทอด และเรียบเรียงความคิด
 
90202004  วรรณกรรมวิจารณ์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 LITERARY CRITICISM FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY STUDENTS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาองค์ประกอบของวรรณกรรม แนวทางการอ่านและวิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่างๆ ทฤษฎีการวิจารณ์และหลักเกณฑ์การวิจารณ์ในระดับเบื้องต้น ตลอดจนเข้าใจความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับศาสตร์อื่นๆ
 
90202005  ภาษาสื่อสารมวลชน
 LANGUAGE FOR MASS MEDIA
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาสื่อสารมวลชน ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต และสื่อมวลชนอื่นๆ
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 
90101001  คณิตศาสตร์สำหรับปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 MATHEMATICS FOR SCIENTIFIC PROBLEMS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นาฬิกาชีวภาพ อัตราการเปลี่ยนแปลง ภาพลวงตา การเคลื่อนที่ ค่าวิกฤติ การประยุกต์คณิตศาสตร์กับปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาทางเรขาคณิต สถาปัตยกรรม และกลศาสตร์ ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร แรงดัน งาน จุดศูนย์ถ่วง อัตราการสลายตัว จำนวนประชากร วงจรไฟฟ้าลูบเดียว กฎการเย็นตัว
 
90101002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร การให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา กระแสเงินสด หลักการคิดภาษี และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
90101003  สถิติในชีวิตประจำวัน
 STATISTICS FOR DAILY LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล ความน่าจะเป็น การสำรวจตัวอย่าง การตัดสินใจ การวิเคราะห์แนวโน้ม และเลขดัชนี
 
90102001  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 COMPUTER FOR DAILY LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ ระบบการติดต่อสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสืบค้นฐานข้อมูล พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอผลงาน การสร้างโฮมเพจเบื้องต้น
 
90102002  การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
 APPLICATIONS OF INFORMATION SYSTEMS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            พัฒนาความเข้าใจในระบบสารสนเทศและแนวความคิดของระบบสารสนเทศ การมองระบบสารสนเทศเป็นการรวมกันของเทคโนโลยี มนุษย์ และข้อมูลที่ใช้สนับสนุนกระบวนการทำงานของธุรกิจหรืองานอื่น ๆ การประยุกต์โครงร่างของระบบสารสนเทศและการคิดแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสารสนเทศอย่างมีสมรรถภาพในการช่วยเข้าใจระบบ สถานะการณ์ต่าง ๆ และผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากร พัฒนาพื้นฐานการตัดสินใจและนโยบายต่าง ๆ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าใจถึงการนำระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรและบุคลากรขององค์กร
 
90102003  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
 COMPUTERS AND PROGRAMMING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  2  -  0 )
            สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมและอัลกอริธึม ซอฟท์แวร์ระบบเบื้องต้น ตัวแปลภาษาและระบบปฏิบัติการ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
 
90102004  วิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและการทำงาน
 COMPUTER TECHNOLOGY FOR STUDIES AND WORKS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  2  -  0 )
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบของวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อชีวิตมนุษย์และสังคม ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนและการทำงาน ได้แก่ โปรแกรมระบบ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ การใช้คอมพิวเตอร์ใน การเรียนและการทำงานด้านต่าง ๆ เช่น การพิมพ์เอกสาร การพิมพ์รายงาน การคำนวณ และการนำเสนอผลงาน เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
 
90103001  เทคโนโลยียานยนต์ในชีวิตประจำวัน
 AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES IN EVERYDAY LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบยานยนต์ยุคปัจจุบัน การใช้เครื่องมือตรวจสอบเช่นเครื่องวิเคราะห์เครื่องยนต์อุตสาหกรรม เครื่องตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือตรวจสอบต่าง ๆ และเครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัด หลักการทำความเย็นเบื้องต้น และระบบปรับอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน รายละเอียดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศ เครื่องเป่าอากาศ และพัดลมหม้อน้ำรถยนต์ รายละเอียด จุดประสงค์และการทำงานของระบบปรับอากาศ
 
90103002  โครงสร้างอาคารพื้นฐานสำหรับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
 BASIC ARCHITECTURAL STRUCTURE FOR SUFFICIENCY LIVING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการถ่ายแรง การแตกแรง การถ่ายน้ำหนัก ลงบนชิ้นส่วนของโครงสร้าง และศึกษาชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ สำหรับบ้านขนาดเล็ก โดยใช้โครงสร้างไม้เป็นหลัก พร้อมทั้งการเขียนแบบและทำหุ่นจำลองโครงสร้าง
 
90104001  ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
 ELECTRICAL SAFETY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            คุณลักษณะทางไฟฟ้าของร่างกายมนุษย์ อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน แนะนำการต่อลงดิน ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องตัดไฟรั่ว การป้องกันอัคคีภัยจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร แนะนำมาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า
 
90104002  อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน
 ELECTRONICS IN EVERYDAY LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            สารกึ่งตัวนำ แนะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายแบบต่าง ๆ แนะนำวงจรรวม การประมวลผลสัญญาณ เทคโนโลยีทางโทรทัศน์ เทคโนโลยีทางระบบเสียง เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
 
90104003  สุขภาพและโภชนาการ
 HEALTH AND NUTRITION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพมนุษย์ โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการไม่สมดุล หน้าที่ของ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแร่ และวิตามินต่าง ๆ ในร่างกาย การย่อย การดูดซึม การสังเคราะห์ พลังงานจากอาหารที่รับประทาน การขับถ่าย การขาดสารอาหาร ความต้องการอาหารของบุคคลในวัย และ สภาวะต่าง ๆ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) หน้า 51 จาก 124 Importance of food for human health, disease related to unbalanced diet, functions of carbohydrates, lipids, proteins, minerals and vitamins in human body, digestion, absorption, metabolism, excretion, malnutrition, and nutritional requirements of different ages and physical condition.
 
90105001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนาโนเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO NANOSCALE SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโน หลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี เทคนิคการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างระดับนาโน พฤติกรรมและสมบัติเด่นของโครงสร้างระดับนาโน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ
 
90105002  เคมีในชีวิตประจำวัน
 CHEMISTRY FOR DAILY LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การศึกษาความรู้ทางเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์เคมีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคและบริโภค กระบวนการผลิต การใช้งานและการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เคมีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
90105003  เคมีพื้นฐานสำหรับวิศวกร
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY FOR ENGINEERING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ปริมาณสัมพันธ์และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม สมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก เคมีจลนพลศาสตร์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะ และโลหะทรานซิชัน
 
90105004  เคมีพื้นฐานภาคปฏิบัติการ
 LABORATORY IN FUNDAMENTAL CHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 90105003 เคมีพื้นฐานสำหรับวิศวกร
 
90106001  ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
 PHYSICS FOR DAILY LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ฟิสิกส์ของร่างกาย ฟิสิกส์ของแสงและการมองเห็น ฟิสิกส์ของดนตรี ฟิสิกส์ของกีฬา ฟิสิกส์ของพลังงาน จากอะตอมถึงคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ในครัว วัสดุนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของจักรวาล ฟิสิกส์ของภัยธรรมชาติ และฟิสิกส์ของโทรศัพท์มือถือ
 
90106002  มนุษย์กับพลังงาน
 HUMAN AND ENERGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            รูปแบบต่าง ๆ ของพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ผลกระทบของการใช้พลังงานน้ำมันและ ถ่านหินต่อสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของแหล่งพลังงาน วิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสำหรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทนและการนำมาใช้ในอนาคต
 
90106003  โลกและเอกภพ
 EARTH AND UNIVERSE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ กาแลกซี เอกภพ กำเนิดของเอกภพโครงสร้างของโลกและ ดวงอาทิตย์ สภาพเปลือกโลกและดวงอาทิตย์ สภาพเปลือกโลกและสิ่งแวดล้อมของโลก ถ้ำ แม่น้ำ ทะเลและมหาสมุทร ทรัพยากรของโลก
 
90107001  ชีววิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 BIOLOGY FOR QUALITY OF LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการ แนวคิด และพัฒนาการด้านชีววิทยาที่มีผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของมนุษย์ทั้งด้านสุขภาพจิต การคุ้มครองการบริโภคอาหารและยา การป้องกันโรคติดต่อ การอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำความรู้ด้านชีววิทยามาปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น
 
90107002  ความหลากหลายทางชีววิทยา
 BIODIVERSITY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การกำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
90107003  เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน
 BIOTECHNOLOGY FOR DAILY LIFE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความก้าวหน้าและบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ ในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม การนำความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
 
90107004  การดูแลสุขภาพ
 HEALTH CARE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การนำความรู้ด้านชีววิทยามาดูแลสุขภาพ ศึกษาสาเหตุของการเกิดโรค ทั้งจุลินทรีย์และปรสิต ภาวะเครียดต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ภาวะโภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่ายกาย
 
90108001  พลังงานทดแทน
 ALTERNATIVE ENERGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            เป็นวิชาที่กล่าวถึงแหล่งพลังงานทดแทนในแบบต่างๆ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์, น้ำ, ลม, แก็สไฮโดรเจน, เอทานอล, ไบโอดีเซล เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือไปจากพลังงานจากการเผาไหม้น้ำมันและถ่านหิน ประเด็นความรู้ที่สนใจของวิชามาจากการที่เราได้ประสบกับปัญหามลภาวะมากขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และจากกากของเสียนิวเคลียร์ที่มาจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
 
90108002  สารมลพิษอุตสาหกรรมและการควบคุม
 INDUSTRIAL POLLUTANT AND ITS CONTROL
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ชนิดและแหล่งกำเนิดของสารมลพิษ ได้แก่ สารมลพิษในดิน น้ำ และอากาศ สมบัติทางเคมีและปฏิกิริยาเคมีของสารมลพิษ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของสารพิษจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการควบคุม และบำบัดสารมลพิษด้วยวิธีการทางเคมีตามข้อกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 
90108003  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 LIFE AND ENVIRONMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพต่อการดำรงชีวิต สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น ในมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และทางดิน ชนิดของสารพิษและแหล่งกำเนิด การป้องกันมลพิษและการจัดการปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล เช่น ภาวะโลกร้อน, การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
 
90108004  เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
 BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการสภาพแวดล้อม
 
90108005  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            แนะนำแหล่งกำเนิดพลังงานสะอาด เซลแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ระบบความร้อนร่วม พลังงานชีวมวล เซลเชื้อเพลิง เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์และทางสังคม
 
90108006  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การตระหนักถึงหมวดหมู่ความรู้ เทคโนโลยี และนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สิ่งแวดล้อม การป้องกันและความเข้าใจแหล่งของมลภาวะและกระบวนการจัดการหลักที่ควบคุมมลพิษในอากาศ น้ำ และดิน การเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติในการใช้พื้นดิน ประโยชน์ของพื้นที่ชายเลน และปัจจัยอันซับซ้อนในการตัดสินในการใช้พื้นดิน หลักการพื้นฐานอันจำเป็นต้องใช้ในการควบคุมมลภาวะและเครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังมลภาวะต่าง ๆ
 
90108007  สิ่งแวดล้อมศึกษา
 ENVIRONMENTAL STUDY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ระบบสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบและกระบวนการ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งรองรับของเสียและเส้นทางสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับที่ดิน แหล่งน้ำ อากาศ สิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการรองรับของระบบสิ่งแวดล้อม ปัญหาและการวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติป้องกันปัญหาเพื่อหนทางสู่ความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดล้อม
 
90108008  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษา
 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาพการใช้และปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการและแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  
 2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์  
 
11446005  คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
 MATHEMATICS FOR AGRICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  6 )
            พีชคณิตเบื้องต้น ฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชั่น ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุนธ์ และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชั่นค่าจริง 1 ตัวแปร การประยุกต์ของการหาอนุพันธ์ และปริพันธ์ ฟังก์ชั่นชี้กำลังและฟังก์ชั่นลอการิทึม ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงหลายตัวแปร สมการเชิงอนุนธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ อนุกรมอนันต์ และการประมาณค่าฟังก์ชั่นด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการประยุกต์สำหรับงานทางการเกษตร
 
11456005  ฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ทฤษฎีโดยย่อของกลศาสตร์ของแข็งและของเหลว ความร้อน คลื่น และการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสสลับ และฟิสิกส์ยุคใหม่
 
11466011  เคมีพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            สสารและการวัดทางเคมี อะตอมและโครงสร้างของอะตอม ธาตุ ตารางธาตุ และสมบัติของธาตุตามรารางธาตุ การเกิดสารประกอบและพันธะเคมี สูตรเคมี โครงสร้างของโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับสมบัติของาร สมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติของสารตามสถานะแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหเคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด เบส และสมดุลไอออนในน้ำ ปฏิริยารีดอกซ์และเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชัน สารอนินทรีย์ที่ใช้ในทางการเกษตร การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิคพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ และการทดลองเกี่ยวกับสมบัติของสารที่ศึกษา
 
11466012  เคมีอินทรีย์
 ORGANIC CHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การเกิดสารประกอบของคาร์บอน โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ สเทริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี ของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียว ทั้งเอลอฟาติก เอลิไซคลิกและอโรแมติก ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน แฮโลแอลเคน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอพอกไซด์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันูของกรดคาร์บอกซิลิก แอมีนและแอลคาลอยด์ การฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการสกัด การแยกและการทำสารอินทรีย์ให้บริสุทธ์ โดยวิธีทางภายภาพและโครแมทกราฟฟี การทดสอบสมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย์ การทดสอบสมบัติทางเคมี การเตรียมและการวิเคราะห์สารตามชนิดหมู่ฟังก์ชันนัล ที่ศึกษาผ่านมาแล้ว
 
11466013  ชีวเคมี
 BIOCHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            กำเนิดสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของเซลล์และองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ สมบัติของน้ำและปฏิริรยาของสารในน้ำ กรด เบสและบัฟเฟอร์ อุณหพลศาสตร์และสมดุลเคมีของการเปลี่ยนแปลงทางโปรตีน คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดนิวคลีอิก เอ็นไชม์และการทำงานของเอ็นไซม์ เมแทบอลิซึมของคารณืโบไฮเดรท การสร้างพลังงาน และการสังเคาระห์ด้วยแสง เมเทบอลิซึมของโปรตีน ลิพิดและกรดนิวคลีอิก และการควบคุม กระบวนการถ่ายทอดและการแสดงออกของข้อมูลทางพันธุกรรมทางการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน เทคนิคเบื้องต้นในการแยกสารทางชีวเคมี การทดลองเกี่ยวกับ กรด เบส และบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ลิพิดและกรดนิวคลีอิกและเอ็นไซม์ การวิเคราะห์หาปริมาณของโปรตีนและไขมัน
 
11466014  เคมีวิเคราะห์
 ANALYTICAL CHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : 11466011 เคมีพื้นฐาน
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            หลักการของเคมีวิเคราะห์ วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพและวิเคราะห์ปริมาณการเลือกเทคนิควิธีและเครื่องมือวิเคราะห์ การเตรียมสารตัวอย่างและสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์การจัดการข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยสมบัติเกี่ยวกับปริมาณ การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและการวิเคราะห์โดยปริมาตร การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือโดยเน้นเคมีวิเคราะห์เบื้องต้นที่สำคัญทางการเกษตร ปฏิบัติการทดลองเตรียมสารละลาย การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ปริมาณสารที่สำคัญทางการเกษตรในน้ำ ดิน ปุ๋ย พืช สัตว์ อาหาร
 
11476001  หลักชีววิทยา
 PRINCIPLE OF BIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            หลักการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซล การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ความหลากลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ หลักเบื้องต้นของเมตาโบลิซึมในเซลล์และสิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุล อิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์ และอนุภาคของเซลล์ ขบวนการตอบรับ และการประสานงานภายในร่างกาย ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ การสืบพันธุ์ หลักพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา
 
11476002  จุลชีววิทยาทั่วไป
 GENERAL MICROBIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            หลักการเบื้องต้นของจุลชีววิทยา โดยเปรียบเทียบลักษณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มจุลชีพ การกระจายและกิจกรรมต่าง ๆ ของจุลชีพ การนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมและการควบคุมจุลชีพเพื่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนเทคนิคเบื้องต้นในการศึกษาจุลชีพ
 
11476003  หลักพันธุศาสตร์
 PRINCIPLES OF GENETICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  6 )
            หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมทั้งที่เป็นไปและไม่เป็นไปตามกฏเมนเดล การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส ความน่าจะเป็นและหลักการทางสถิติ ลิงเกจ การกำหนดเพศ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเพศ การศึกษาโครโมโซม คุณสมบัติทางเคมีของยีน การแสดงออกของยีน พันธุศาสตร์เชิงประชากรการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีน และวัฒนาการของมนุษย์
 
11476004  พฤกษศาสตร์ทั่วไป
 GENERAL BOTANY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง การจัดจำแนกหมวดหมู่ของพืช การหายใจ การสังเคราะห์แสง การลำเลียงน้ำและอาหาร
 2.2 วิชาเฉพาะบังคับ  
 
11316101  สรีรวิทยาของพืชสวน
 PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            กระบวนการสำคัญทางด้านสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องับการเจริญเติบดตของพืชสวน เช่น การสังเคราะห์แสง ระบบการหายใจ การดูดซับและการเคลื่อนย้ายน้ำ และธาตุอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งผลิตและแหล่งใช้อาหารของพืช และอิทธิพลของฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช
 
11316102  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
 INTRODUCTION IN SOIL SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และชีวภาพของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช การกำเนิดและการจำแนกดิน การอนุรักษ์ดิน การใช้ประโยชน์จากที่ดินและการใช้ปุ๋ย
 
11316103  การจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น
 FUNDAMENTALS OF PEST MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประเภท ชนิด และลักษณะการทำลายของศัตรูพืชต่าง ๆ ความสำคัยและพัฒนาการของศัตรูพืชในระบบนิเวศน์ธรรมชาติและนิเวศน์เกษตร วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด ตลอดจนข้อจำกัดและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม
 
11316104  หลักการขยายพันธุ์พืช
 PRINCIPLES OF PLANT PROPAGATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญและประวัติวิวัฒนาการด้านการขบายพันธุ์พืช หลักการขยายพันธุ์พืชโดยหลักและส่วนอื่นของพืช การเตรียมแปลงเพาะ การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยวิธีการต่าง ๆ การสร้างและการจัดสถานที่เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์พืช
 
11316105  เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
 FRUIT PRODUCTION TECHNOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญและประวัติวิวัฒนาการในการทำสวนผลไม้ หลักการปลูกไม้ผลทั่ว ๆ ไป การดูแลรักษา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโร การผลิตไม้ผล การทำสวนไม้ผล
 
11316106  เทคโนโลยีการผลิตผัก
 VEGETABLE PRODUCTION TECHNOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติวิวัฒนาการด้านการผลิตผักและความสำคัญ การจำแนก การกำหนดเวลาปลูก การเขตกรรมปฏิบัติบำรุงรักษา ปัจจัยในการเจริญเติบโต การเก็บรักษาและการตลาดพืชผักทั่วไป
 
11316107  เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 FLOWER AND ORNAMENTAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติวิวัฒนาการทางด้านพืชสวนประดับ ความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ การจำแนกการเจริญเติบโต เทคนิคในการผลิตและการใช้ประโยชน์
 
11316108  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
 POSTHARVEST OF HORTICULTURAL CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเก็บเกี่ยว และเทคนิคการปฏิบัติต่อไม้ดอกไม้ผล และพืชผักหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวมีคุณภาพดี และลดการสูญเสียผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งมีการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้วิทยาการดังกล่าวในหน่วยงานอื่น ๆ
 
11316109  หลักการปรับปรุงพันูพืชสวน
 PRINCIPLES OF HORTICULTURAL CROPS BREEDING
 วิชาบังคับก่อน : 11476003 หลักพันธุศาสตร์
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสําคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน แหล่งกำเนิดของพืชสวนและแหล่งพันธุกรรมพืชสวน การถ่ายทอดลักษณะและการควบคุมแสดงออกของพืช พันธุกรรมของพืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ พันธุกรรมของพืชผสมข้าม การปรับปรุงพืชผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ต้านทานต่อโรคแมลง เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีมิวเตชั่น การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช พันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ และการจัดการ และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน
 
11316110  สถิติเพื่อการวิจัยทางพืชสวน
 STATISTICS FOR HORTICULTURAL CROPS RESEARCH
 วิชาบังคับก่อน : 11446007 สถิติเบื้องต้น
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน หลักในการวางแผนการทดลองและวิจัยทางด้านพืชสวน แผนการทดลองชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ สมการรีเกรชชั่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
11316111  การจัดการฟาร์ม
 FARM MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            แนวคิดและหลักการในการดำเนินงานฟาร์มและจัดการธุรกิจฟาร์ม ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการการผลิต สินค้าเกษตร ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตร การจัดการการเงิน การจัดการธุรกิจการเกษตร การจัดการองค์กรและการบริหารงานบุคคลในธุรกิจฟาร์ม ความรู้พื้นฐานด้านการสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ การศึกษากรณีตัวอย่างด้านการจัดการธุรกิจ การค้าสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ
 
11316112  สัมมนา
 SEMINAR
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  2  -  0 )
            ค้นคว้าเรียบเรียงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านพืช และนำเสนอต่อที่ประชุม
 
11316113  หลักและวิธีการส่งเสริมทางการเกษตร
 PRINCIPLES AND METHODS OF AGRICULTURAL EXTENSION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร นโยบายการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาทและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การติดต่อสื่อสารในงานส่งเสริม สื่อและระบบสารสนเทศในงานส่งเสริม การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร
 2.3 วิชาเฉพาะเลือก  
 
11316114  แหล่งพันธุกรรมพืชและการจัดการ
 PLANT GENETIC RESOURCES AND MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            การจัดแบ่งหมวดหมู่ตามชนิดและสกุลของพืชในแต่ละวงศ์ ตามหลักวิชาการ การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูโดยเน้นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้านสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล มีการศึกษาในห้องเรียน และการศึกษาดูงานโดยมีการปฏิบัติการจำแนกพืชจริง
 
11316115  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 PLANT GROWTH REGULATORS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            ความหมายและความสำคัญ ประเภทของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติของสารเหล่านี้ และการนำมาประยุกต์กับพืชเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ
 
11316116  พืชสมุนไพร
 MEDICINAL PLANTS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            บทนำ ประวัติของพืชสมุนไพร การจำแนกพืชสมุนไพร การขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ โรคและการรักษาด้วยสารจากพืช การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและสาระสำคัญในพืชสมุนไพร ยาจากธรรมชาติและความเป็นพิษ, แนวคิดของการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด กระบวนการเมตาโบลิซึมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการอนุรักษ์สมุนไพรในธรรมชาติ การใช้สมุนไพรในชุมชน โดยเรียนรู้จากการบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง มีการนำเสนอวิชาเกี่ยวกับการสมุนไพร
 
11316117  หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 PRINCIPLES OF PLANT TISSUE CULTURE
 วิชาบังคับก่อน : 11316101 สรีรวิทยาของพืชสวน
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติและความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การจัดตั้งและการเตรียมห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาหารพื้นฐานและวิธีการเตรียมอาหาร การเลือกเนื้อเยื่อพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ รูปแบบการพัฒนาการของเนื้อเยื่อพืช การผลิตสารทุติยภูมิจากพืช การปรับปรุงพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตพืชปลอดโรค และการเก็บรักษาพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 
11316118  กฏหมายเกษตร
 AGRICULTURAL LAWS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  2  -  0 )
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุ้มครองการประกอบอาชีพเกษตร ประมง วนศาสตร์ และธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 
11316119  สหกรณ์การเกษตร
 AGRICULTURAL COOPERATIVE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  2  -  0 )
            ความหมายและความสำคัญของสหกรณ์โดยทั่วไป การพัฒนาสหกรณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย หลักการสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์ และวัตถุประสงค์ที่สำคัญของสหกรณ์แต่ละประเภท หลักการดำเนินงานและปฏิบัติของสหกรณ์โดยทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ของประเทศไทย รัฐและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกรณ์ และการจัดการสหกรณ์ในชุมชนการเกษตร
 
11316120  การผลิตเห็ดเพื่อการค้า
 COMERCIAL MUSHROOM PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            เห็ดที่ผลิตเป็นการค้าในประเทศไทย โดยเน้นถึงชีววิทยา การจำแนก การถนอมการแปรรูป ตลอดจนการป้องกันกำจัดศัตรูเห็ด โดยจะครอบคลุมการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ได้แก่เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดนางรม และเห็ดกระดุม เป็นต้น
 
11316121  เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน
 HYDROPONICS FOR PLANT PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            การศึกษาการปลูกพืชในวัสดุต่างๆ ที่ไม่ใช้ดินเป็นเครื่องปลูก เทคนิคและวิธีการแบบใหม่ๆ ของการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบไร้ดิน การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน
 
11316122  ชุมชนเกษตร
 AGRICULTURAL COMMUNITY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  2  -  0 )
            ศึกษาพัฒนาการด้านบทบาทของการเกษตรที่มีผลต่อชุมชน ลักษณะเฉพาะและต้นทุนทางสังคมของชุมชนเกษตรไทยปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการวางแผนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่ชุมชนเกษตรไทยที่ยั่งยืน โดยเน้นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบทางเลือก เช่น เศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง
 
11316123  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
 SEED PRODUCTION TECHNOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            เมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ โครงสร้างและองค์ประกอบ การพัฒนาการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์ การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และกฎหมายเมล็ดพันธุ์
 
11316124  การจัดสวน
 LANDSCAPING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            หลักการและวิธีการจัดสวน การเขียนแบบและการออกแบบ ต้นไม้ที่ใช้ในการจัดสวน ขั้นตอนการจัดสวน การประเมินราคาค่าจัดสวน การบำรุงรักษาสวน การปลูกหญ้า และการทำสวนสนามหญ้า การจัดสวนรูปแบบต่างๆ การออกแบบสวนสาธารณะ การดูแลรักษาและการปรับตัวของพืชในการออกแบบสวน และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดินรวมถึงการบริหารด้านการจัดสวนเพื่อความสำราญและพักผ่อนหย่อนใจ
 
11316125  การผลิตพืชสวนแบบยั่งยืน
 SUSTAINABLE PRODUCTION OF HORTICULTURAL CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            ความหมายและความสำคัญ การผลิตพืชสวนเพื่อลดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การผลิตพืชให้ปลอดภัยจากสารพิษ การผลิตพืชอินทรีย์ การผลิตพืชในสภาพควบคุมสภาพแวดล้อม การเรียนรู้และการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตพืชสวนแบบยั่งยืน
 
11316126  เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชสวน
 BIOTECHNOLOGY IN HORTICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : 11476003 หลักพันธุศาสตร์
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืชสวน การผลิตต้นพันธุ์พืชสวน และ การผลิตสารทุติยภูมิในสภาพปลอดเชื้อ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติด การผลิตพืชสายพันธุ์แท้ การผลิตพืชกลายพันธุ์ การผลิตลูกผสมจากเซลล์ต้นพืช การผลิตลูกผสมโดยการผสมพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ พันธุวิศวกรรมเพื่อการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 
11316127  เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ปุ๋ย
 PRODUCTION TECHNOLOGY AND APPLICATION OF FERTILIZER
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  6 )
            บทบาทของปุ๋ยต่อการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ คุณสมบัติและแหล่งที่มาของปุ๋ยประเภทต่างๆ การผลิตปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ขบวนการผลิตปุ๋ยทางอุตสาหกรรม หลักและการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพกับพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ
 
11316128  เรื่องเฉพาะทางด้านพืชสวน
 SELECTED TOPIC IN HORTICULTURAL CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  2  -  0 )
            การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านพืชสวนที่มีความสำคัญในภาวะปัจจุบัน
 
11316129  พืชเศรษฐกิจ
 ECONOMIC CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติ วิวัฒนาการ ความสำคัญและประโยชน์ของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปรับตัว การเพาะปลูก การเขตกรรม และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 
11316130  พืชน้ำมัน
 OIL CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติ ถิ่นกำเนิด ลักษณะพฤษศาสตร์ การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา องค์ประกอบน้ำมันในพืชแต่ละชนิด
 2.4 วิชาการศึกษาทางเลือก  
 
11316131  โครงงานพิเศษ
 SPECIAL PROJECT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

9  ( 0  -  405  -  0 )
            ค้นคว้าทดลองในหัวข้อเรื่องที่มีความสำคัญหรือน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชและเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ และปฏิบัติงานในสถานที่เอกชน หรือหน่วยงานราชการที่ประกอบการเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
 
11316132  สหกิจศึกษา
 COOPERATIVE EDUCATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

9  ( 0  -  405  -  0 )
            ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแห่งเดียวกันและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 405 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
 
11316133  การปฏิบัติงานต่างประเทศ
 OVERSEAS TRAINING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

9  ( 0  -  405  -  0 )
            นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฏิบัติการฝึกงานในปีการศึกษาที่ 4 โดยนักศึกษาต้องผ่านการปฏิบัติการฝึกงานในต่างประเทศกับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากทางสถาบันฯ ตามระยะเวลาตามที่กำหนดในบันทึกหรือหนังสือแสดงความร่วมมือระหว่างสถาบันฯกับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานดังกล่าว นักศึกษาผู้ผ่านการฝึกงานต้องเขียนรายงานปฏิบัติการฝึกงาน และได้รับหนังสือยืนยันผ่านการฝึกงานอย่างเป็นทางการจากบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
 3.1 วิ่ชาเลือกที่เปิดในสถาบันฯ