ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ค่าบริการใช้สระว่ายน้ำสมเด็จพระเทพฯ ---------------------------------

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการสระว่ายน้ำสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำสมเด็จพระเทพฯ สถาบันฯจึงเห็นสมควรยกเลิก เรื่องค่าบริการใช้สระว่ายน้ำสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538 และแนวปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำสมเด็จพระเทพฯ ฉบับนี้แทน ค่าบริการการใช้สระว่ายน้ำมีทั้งชนิดที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกดังนี้ 1. สมาชิกประเภทที่ 1 หมายถึง นักศึกษาของสถาบันฯ ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาว่ายน้ำและใช้สระเฉพาะในชั่วโมงเรียนเท่านั้น
1.1 ไม่เก็บค่าบำรุงสระรายปี
1.2 ค่าบริการใช้สระ คนละ 60 บาท ต่อภาคการศึกษา 2. สมาชิกประเภทที่ 2 หมายถึง นักศึกษาของสถาบันฯ
2.1 ค่าบำรุงสระ คนละ 100 บาท ต่อปี
2.2 ค่าบริการใช้สระ คนละ 10 บาท ต่อครั้ง 3. สมาชิกประเภทที่ 3 หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ทั้งคู่สมรสและบุตร
3.1 ค่าบำรุงสระ คนละ 200 บาท ต่อปี
3.2 ค่าบริการใช้สระ คนละ 15 บาท ต่อครั้ง
หมายเหตุ บนบัตรสมาชิกจะประทับตราว่า “คู่สมรส” หรือ “บุตร” 4. สมาชิกประเภทที่ 4 หมายถึง ประชาชนทั่วไป รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
4.1 ค่าบำรุงสระ คนละ 400 บาท ต่อปี
4.2 ค่าบริการใช้สระ คนละ 15 บาท ต่อครั้ง
สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีความประสงค์จะใช้บริการสระว่ายน้ำ ให้เสียค่าบริการในอัตราดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ต้องแสดงบัตรประจำตัว) คนละ 20 บาทต่อครั้ง
2. ข้าราชการ ลูกจ้างของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคนละ 30 บาทต่อครั้ง
3. เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 135 ซม. คนละ 20 บาทต่อครั้ง 5. ค่าทำบัตรสมาชิก คนละ 20 บาท 6. ค่าเรียนว่ายน้ำ
6.1 ระยะเวลาเรียนปกติรวม 8 ชั่วโมง ผู้เป็นสมาชิก คนละ 400 บาท
6.2 ระยะเวลาเรียนปกติรวม 8 ชั่วโมง สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิก คนละ 600 บาท
6.3 ระยะเวลาเรียนรวมกลุ่มพิเศษไม่เกิน 3 คน รวม 8 ชั่วโมง สำหรับผู้ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มละ 1,000 บาท 7. บุคคลภายนอกที่เช่าใช้สระเพื่อทำการสอน คิดอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง และต้องสมัครเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำตามระเบียบ (สมาชิกประเภทที่ 4 ของประกาศ) 8. บุคคลภายนอกที่เช่าใช้สระเพื่อถ่ายทำโฆษณาและอื่น ๆ คิดอัตราเช่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. เก็บเงิน 3,000 บาท หลังจากเวลา 12.00 น. ไปแล้วคิดเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 500 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 (รองศาสตราจารย์ ประกิจ ตังติสานนท์) อธิการบดี