กลับไปหน้าแรก
ดาวน์โหลด .pdf ไฟล์ของปฎิทินการศึกษานี้
ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2556
การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน สถานที่
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 สถานที่
ปฏิทินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการแจ้งข้อมูลเพื่อสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
การปฏิบัติ วันที่ เวลา สถานที่ หมายเหตุ
ปฏิทินวันหยุดราชการประจำปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31  พฤษภาคม 2557)
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557