กลับไปหน้าแรก
ดาวน์โหลด .pdf ไฟล์ของปฎิทินการศึกษานี้
ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2558
การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน สถานที่
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 สถานที่
ปฏิทินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการแจ้งข้อมูลเพื่อสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
การปฏิบัติ วันที่ เวลา สถานที่ หมายเหตุ
ปฏิทินวันหยุดราชการประจำปีการศึกษา 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 31  พฤษภาคม 2559)
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559