กลับไปหน้าแรก
ดาวน์โหลด .pdf ไฟล์ของปฎิทินการศึกษานี้
ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2559
การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน สถานที่
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 สถานที่
ปฏิทินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการแจ้งข้อมูลเพื่อสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
การปฏิบัติ วันที่ เวลา สถานที่ หมายเหตุ
ปฏิทินวันหยุดราชการประจำปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 2559 – 31  พฤษภาคม 2560)
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560