กลับไปหน้าแรก
ดาวน์โหลด .pdf ไฟล์ของปฎิทินการศึกษานี้
ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2557
การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน สถานที่
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 สถานที่
ปฏิทินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการแจ้งข้อมูลเพื่อสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
การปฏิบัติ วันที่ เวลา สถานที่ หมายเหตุ
ปฏิทินวันหยุดราชการประจำปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31  พฤษภาคม 2558)
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558