กลับไปหน้าแรก
ดาวน์โหลด .pdf ไฟล์ของปฎิทินการศึกษานี้
ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2560
การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน สถานที่
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 สถานที่
ปฏิทินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการแจ้งข้อมูลเพื่อสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
การปฏิบัติ วันที่ เวลา สถานที่ หมายเหตุ
ปฏิทินวันหยุดราชการประจำปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31  พฤษภาคม 2561)
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561