กลับไปหน้าแรก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 ปี พ.ศ. 2545
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ๐ ชื่อหลักสุตร  
 ชื่อภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Programm in Agricultural Engineering
 ๐ ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
 ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering)
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Agricultural Engineering)
 ๐ ระดับการศึกษา  
 ระดับ  ปริญญาตรี
 ระยะเวลาศึกษา  4 ปี
ปรัชญาหลักสูตร |  โครงสร้างหลักสูตร |  แผนการศึกษา |  รายละเอียดวิชา |  รายละเอียดอื่นๆ |  ดาวน์โหลด
 - คำอธิบายรายวิชา  
 
03150061  สังคีตนิยม
 MUSIC APPRECIATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
  ศึกษาความหมาย และองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกโดยสังเขป สรุปลักษณะทั่วไปของดนตรีในยุคต่าง ๆ ชีวประวัติและตัวอย่างผลงานของนักประพันธ์เพลงบางท่านในยุคต่าง ๆ ลักษณะและตัวอย่างของการแสดงดนตรีในยุคต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน สรุปความเป็นมาและลักษณะของดนตรีไทยสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน มารยาทในการฟังและชมการแสดงดนตรี