กลับไปหน้าแรก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พืชสวน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ปี พ.ศ. 2545
ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ๐ ชื่อหลักสุตร  
 ชื่อภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พืชสวน
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Horticulture
 ๐ ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน)
 ชื่อย่อ (ไทย)  วท.บ. (พืชสวน)
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Science (Horticulture)
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Sc. (Horticulture)
 ๐ ระดับการศึกษา  
 ระดับ  ปริญญาตรี
 ระยะเวลาศึกษา  4 ปี
ปรัชญาหลักสูตร |  โครงสร้างหลักสูตร |  แผนการศึกษา |  รายละเอียดวิชา |  รายละเอียดอื่นๆ |  ดาวน์โหลด
 ๐ รายละเอียดวิชา  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 
05020157  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอร์
 INTRODUCTION TO MICROCOMPUTER
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  2  -  0 )
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ การใช้งานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลได้แก่ ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการวินโดว์ แอพพลิเคชั่นบนเครือข่ายอินเตอร์เเนต เช่น E-mail, Web Browser เป็นต้น แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ ได้แก่ Word Processor, Spread Sheet และ Presentation Software
 
05401100  สถิติเบื้องต้น
 ELEMENTARY STATISTICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบ ทวินาม ไฮเพอร์ยีออเมตริก ปัวซองและปกติ การสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น การแจกแจงของ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัม- พันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา  
 - บังคับเรียน  
 
03010002  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้น ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการติดต่อสื่อความหมายในภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างทางภาษาเกี่ยวกับการอธิบายขบวนการใช้อุปกรณ์ วิธีการทำงาน คุณสมบัติของวัสดุ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 
03010026  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 FOUNDATION ENGLISH 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียน ฟังพูดในชีวิตประจำวัน ศึกษาศัพท์ สำนวน และภาษาจากบทอ่านที่คัดเลือกจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ
 
03010027  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 FOUNDATION ENGLISH 2
 วิชาบังคับก่อน : 03010026 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ฟัง และพูดเพื่อการศึกษา เช่น การใช้พจนานุกรมและหนังสืออ้างอิง การอ่านกราฟ ตาราง ฯลฯ การเขียนบทสรุป ฟัง พูด โต้ตอบและแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ รวมทั้งทบทวนโครงสร้าง ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ เพิ่มเติม
 - เลือกเรียน  
 
03010060  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (2 - 2 - 0)
            ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูด ในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสุนทรพจน์ และฝึกการเสนอผลงานทางวิชาชีพต่อที่ประชุม
 
03010065  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
 ENGLISH FOR BUSINESS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาและฝึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น การ โต้ตอบจดหมายธุรกิจ การเขียนโทรเลข โทรพิมพ์ การเขียนบันทึกหรือเขียนรายงานทางธุรกิจในโอกาสต่างๆ การสั่งสินค้า การเข้าร่วมประชุม ตลอดจนการเจรจาและร่วมสนทนาในเชิงธุรกิจ
 
03010066  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาและฝึกการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นฝึกการเขียนจดหมายในลักษณะต่าง ๆ รายงาน คำสั่ง คู่มือการใช้ ประวัติ รวมทั้งการเขียนบรรยายสิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ และกระบวนการ
 
03010067  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
 ENGLISH FOR DEVELOPING READING SKILLS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านจับใจความอย่างรวดเร็ว (Speed Reading) การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านเพื่อแปลใจความ
 
03010068  ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
 ENGLISH FOR INDUSTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาและฝึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบ และสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่นการอธิบายการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ การอธิบายขบวนการผลิตหรือการทำงานของอุปกรณ์การอ่านและการเขียนคู่มือการใช้ ความเข้าใจในป้ายสัญญาณ คำเตือนด้านความปลอดภัยที่เป็นภาษาอังกฤษ
 
03010069  ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
 ENGLISH FOR AGRICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อหาทางการเกษตร โดยเน้นการอ่านข้อเขียนจาก สาขาต่าง ๆ ทางการเกษตรศึกษาการใช้ภาษาศัพท์และสำนวนการบรรยายและอธิบายในกิจกรรม หรือ งานทางการเกษตร เช่น ขบวนการหรือวิธีการผลิต การนำเสนอข้อมูลหรือผลงาน การเยี่ยมชมฟาร์ม หรือ สถานประกอบการ ตลอดจนการ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
 
03010070  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต โดยเน้นฝึกการอ่านข้อเขียนทางวิชาการ การย่อความ การฟัง และการเขียนโน๊ตย่อ รวมทั้งฝึกทำข้อทดสอบทางภาษาอังกฤษ รูปแบบต่าง ๆ
 
03012113  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 ENGLISH FOR HOTEL AND TOURISM
 วิชาบังคับก่อน : 03011100 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
             ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ในเนื้อหาด้านการจัดการโรง-แรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการใช้ภาษาที่จำเป็นในบทบาทของมัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับ พนักงานโรงแรม พนักงานของบริษัทท่องเที่ยว หรือสายการบิน
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 - บังคับเรียน  
 
03100001  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคความหมาย และการประยุกต์ความยืดหยุ่นต่างๆ ของอุปกรณ์ทฤษฎีว่าด้วยการผลิต และต้นทุนการกำหนดราคาของผู้ผลิตในสภาพตลาดต่างๆ อุปสงค์และอุปทานของปัจจัยการผลิต การคำนวณรายได้ประชาชาติโดยสังเขป บทบาทของเงินและธนาคารในระบบเศรษฐกิจ สาเหตุและปัญหาภาวะเงินเฟ้อ การใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 - เลือกเรียน  
 
03100003  การภาษีอากร
 TAXATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งรายรับของรัฐบาล ความสำคัญของภาษีในฐานะที่เป็นรายรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี ลักษณะที่ดีของภาษี ประเภทของภาษีอากร การผลักภาระภาษี ภาษีอากรที่จัดเก็บในประเทศไทย หลักการ โครงสร้างและวิธีการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีการค้าของไทย
 
03100004  การเงินและการธนาคาร
 MONEY AND BANKING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงความหมายและบทบาทของเงินและเครดิต หลักการให้เครดิต เครื่องมือเครดิต อันประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน เช็ค หุ้นต่าง ๆ ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การชำระเงินระหว่างประเทศ โดยการใช้ตั๋วแลกเงินระหว่างประเทศ การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตทางการค้า การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง ตลอดจนสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในระบบเศรษฐกิจ เช่น บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม เป็นต้น โดยเน้นถึงการเงินและการธนาคารของประเทศไทยโดยเฉพาะ
 
03100005  เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
 CONSUMER ECONOMICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงหลักพื้นฐานเบื้องต้นในทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นถึงปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อเป็น เครื่องช่วยให้เข้าใจในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันปัจจัยการผลิตการทำงานของกลไกราคาลักษณะของอุปสงค์อุปทานตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์การเงินและการธนาคารการคลังนโยบายการคลังและการกำหนดขึ้นเป็นรายได้ความ สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตลอดจนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
 
03100008  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 INTERNATIONAL ECONOMICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงบทบาทการค้าระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ นโยบายทางการค้า เช่น ภาษี และโควตา และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนสถานการณ์การค้าและการเงินระหว่างประเทศที่น่าสนใจ
 
03100021  หลักการตลาด
 PRINCIPLES OF MARKETING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่พื้นฐานทางการตลาดสภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในระบบการตลาด การหาข่าวสารทางการตลาดเพื่อทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคการแย่งสัดส่วนของตลาดการวางแผนงานการตลาด กำหนดกลยุทธส่วนผสมทางการตลาดเป็นสำคัญ
 
03100022  พฤติกรรมผู้บริโภค
 CONSUMER BEHAVIOR
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงปัจจัยเบื้องต้นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเน้นตัวแปรในด้านจิตวิทยา อาทิเช่น แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ บุคลิกลักษณะ ชนชั้นในสังคม ลักษณะประชากร ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อที่จะนำผลวิเคราะห์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่อในการวิจัยตลาดต่อไป
 
03100031  การบริหารธุรกิจ
 BUSINESS ADMINISTRATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงความหมายของทรัพยากรและกระบวนการของการบริหาร วัตถุประสงค์ และรูปแบบต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ การเป็นผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การควบคุมการปฏิบัติงาน และการนำหลักการพื้นฐานทั่วไปทางด้านการตลาด การบริหารบุคคล การบัญชีมาใช้ในงานบริหารธุรกิจ
 
03100032  การบริหารอุตสาหกรรม
 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงวิวัฒนาการด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม พื้นฐานของหน้าที่และการบริหารงานผลิต การเลือกทำเลที่ตั้งและวางผังโรงงาน การจัดองค์การ การจูงใจคนงาน การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำ การจัดการผลิตและโรงงานเบื้องต้น การประกันภัยโรงงาน ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
 
03100033  องค์การและการจัดองค์การ
 ORGANIZATION AND ORGANIZING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาองค์การและพื้นฐานของกระบวนการจัดองค์การ การจัดแผนกงาน โครงสร้างองค์การและการแบ่งงานภายใน สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน การรวมอำนาจ และการกระจายอำนาจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การ และความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน วัฒนธรรมองค์การกลุ่ม และการบริหารความขัดแย้ง รวมทั้งการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ภายในองค์การ
 
03100035  การบริหารงานบุคคล
 PERSONNEL MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารบุคคล การออกแบบงาน และการวิเคราะห์งาน การวางแผน และการพยากรณ์กำลังคน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนแบบปกติและแบบจูงใจ รวมทั้งการรวมพลังทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร และหลักการพื้นฐานของการแรงงานสัมพันธ์
 
03100038  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 SMALL BUSINESS MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการ รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการประกอบการธุรกิจขนาดย่อม แผนงานธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อม การจัดการตลาดในธุรกิจขนาดย่อม นโยบายราคาและการจัดการขายเชื่อ ระบบบัญชีและการบันทึกข้อมูลทางการเงิน การจัดการการเงินในธุรกิจขนาดย่อม การตัดสินใจทางการเงิน การจัดองค์การและการจัดการบุคลากรในธุรกิจขนาดย่อม การจัดการการผลิตในธุรกิจขนาดย่อม และการจัดการสินค้าคงคลังและสายการขนถ่ายสินค้า
 
03100041  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาความหมายของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ และสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ ตลาดการเงินระหว่างประเทศ การบริหารบริษัทข้ามชาติ ผลกระทบจากการเมืองและกฎหมายและความแตกต่างจากวัฒนธรรม การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายการผลิตระหว่างประเทศ การจัดการด้านการเงินระหว่างประเทศ ระบบการบัญชีและภาษีอากรการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ
 
03100042  หลักการบริหาร
 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาหลักการบริหารงานในองค์การที่มุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังผลกำไร ในส่วนของการจัดการและกระบวนการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย ความคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ การวางแผนและการวางแผนกลยุทธ์ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดองค์การและการติดต่อสื่อสาร สภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ กระบวนการควบคุมและประเมินผล
 
03100044  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 SMALL BUSINESS MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการ รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการประกอบการธุรกิจขนาดย่อม แผนงานธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อม การจัดการตลาดในธุรกิจขนาดย่อม นโยบายราคาและการจัดการขายเชื่อ ระบบบัญชีและการบันทึกข้อมูลทางการเงิน การจัดการการเงินในธุรกิจขนาดย่อม การตัดสินใจทางการเงิน การจัดองค์การและการจัดการบุคลากรในธุรกิจขนาดย่อม การจัดการการผลิตในธุรกิจขนาดย่อม และการจัดการสินค้าคงคลังและสายการขนถ่ายสินค้า
 
03100051  หลักการบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ
 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงการบันทึกและการผ่านรายการทางการบัญชี สมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า หลักการบัญชีคู่ สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภทและงบทดลอง งบการเงิน การปิดบัญชี และการลงรายการปรับปรุง
 
03100063  กฎหมายแรงงาน
 LABOUR LAWS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            กล่าวถึงวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย ที่มาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การปิดงานการนัดหยุดงาน วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
 
03100065  กฎหมายเกษตร
 AGRICULTURAL LAWS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบในชีวิตประจำวัน และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานเกษตร เช่น ลักษณะและประเภทของกฎหมาย การทำเอกสารสัญญา ประเภทต่าง ๆ ของสัญญา กฎหมายที่ดิน กฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การปฏิรูปที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเป็นประโยชน์แก่ผู้ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตร
 
03100066  กฏหมายธุรกิจและการพาณิชย์
 BUSINESS AND COMMERCIAL LAWS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น นิติกรรมและสัญญาเอกเทศสัญญาอันได้แก่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ จำนำ จำนอง ตัวแทนและนายหน้ากฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการจดทะเบียนพาณิชย์ และการค้ากฎหมายแรงงาน และ พ.ร.บ. โรงงานลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล เช็ค และความผิดอาญาที่เกี่ยวกับการใช้เช็ค
 
03100071  สังคมวิทยาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาแนวความคิดรวบยอดที่สำคัญในสังคมวิทยา ขอบเขตของสังคมวิทยากลุ่มชน สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม โครงสร้างของสังคม การควบคุมสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อชีวิต สังคมวิทยาแนวใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้เข้าใจปัญหาและพิจารณากลไกในการแก้ปัญหาทางสังคม
 
03100072  รัฐศาสตร์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาอย่างกว้าง ๆ ถึงสาระและขอบข่ายของวิชารัฐศาสตร์ อันประกอบด้วยการศึกษาทางรัฐศาสตร์ การจัดองค์การทางการเมือง รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ วัฒนธรรมและอุดมการณ์ ตลอดจนการพัฒนาการทางการเมือง
 
03100073  สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
 INDUSTRIAL SOCIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาขอบเขตและสาระสำคัญของสังคมวิทยาอุตสาหกรรม ประวัติการประกอบอาชีพของมนุษย์ก่อนและหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม การจัดตั้งองค์การ การควบคุมและการจัดระเบียบสังคม ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม บทบาทของกลุ่มอาชีพและระบบราชการที่มีต่อองค์กรอุตสาหกรรม แรงงานสัมพันธ์ การวางแผนและการควบคุมธุรกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาที่เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม
 
03100074  สังคมกับเศรษฐกิจ
 SOCIETY AND ECONOMY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน การซื้อขายสินค้า และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจเอกชน ความรับผิดชอบของเอกชนที่พึงมีต่อสังคม และการกระจายรายได้ของระบบเศรษฐกิจ โดยให้เห็นถึงอิทธิพลของพฤติกรรมและค่านิยมทั้งสังคมและการเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี และโครงสร้างของเอกชนที่มีต่อระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ แนวทางการเปลี่ยนสถาบันทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการการเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี และโครงสร้างของ ชนชั้นที่มีต่อระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ แนวทางเปลี่ยนแปลงสถาบันเศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของระบบสังคม ทั้งนี้ โดยเน้นถึงวิวัฒนาการ และความสัมพันธ์ภายในของระบบสังคมเศรษฐกิจไทย
 
03100075  การพัฒนาชุมชน
 COMMUNITY DEVELOPMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาโครงสร้าง และลักษณะชุมชนจากชุมชนดั้งเดิมสู่ชุมชนสมัยใหม่ ความแตกต่างระหว่างชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ความหมายและแนวความคิด ปรัชญา หลักการ เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ศึกษากระบวนการในการวางแผน ระบบราชการและความร่วมมือระหว่างองค์การภายในและภายนอกประเทศ ในการนำเข้าไปพัฒนาชุมชนที่ต้องการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน
 
03100076  การเมืองการปกครอง
 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            
 1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
 - บังคับเรียน  
 
03150062  อารยธรรมไทย
 THAI CIVILIZATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาวิวัฒนาการของชาติไทย ตั้งแต่เริ่มตั้งบ้านเมืองเป็นรัฐอิสระ จนเป็นราชอาณาจักรที่มีเอกภาพและความมั่นคง ศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ ศรัทธา ตลอดจนการแสดงออกทางด้านศิลปวรรณคดี และดนตรี ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมราชสำนักและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งประกอบกันเป็นวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมไทย และการสร้างความมุ่งหวังและอุดมการณ์ของชาติในสภาพการณ์ปัจจุบัน
 - บังคับเลือก  
 
03150001  ปรัชญาพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL PHILOSOPHY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาปรัชญาในฐานะเป็นจุดเกิดและจุดร่วมของศาสตร์วิชาการต่างๆ ฝึกคิดปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปรัชญาบริสุทธิ์ 4 สาขาอื่นได้แก่ อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา (จริยปรัชญา และสุนทรียศาสตร์) ตรรกวิทยา และปัญหาในปรัชญาประยุกต์ เพื่อฝึกสร้างความคิดที่ลึก กว้าง เป็นระบบ
 
03150015  จิตวิทยาทั่วไป
 GENERAL PSYCHOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์โดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์ พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม
 
03150030  การพลศึกษาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            การศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการออกกำลังกาย และสมรรถภาพร่างกาย การเสริมทักษะต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาจิตใจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม กิจกรรมเพื่อนันทนาการตลอดจนการปฐมพยาบาล (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
 - เลือกเรียน  
 
03030003  วาทวิทยา
 SPEECH COMMUNICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาความหมายและหลักการพูดอย่างมีศิลปะ การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การวางท่าทางบุคลิกภาพ และเทคนิคการพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การฝึกการพูดในโอกาสต่าง ๆ
 
03150008  ตรรกวิทยาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO LOGIC
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาระบบเหตุผลในการใช้หาความรู้ วิธีการนิรนัย การอุปนัย ระบบเหตุผลในภาษา เหตุผลย่อ เหตุผลวิบัติ คุณค่าและการใช้ตรรกวิทยา
 
03150016  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดที่สำคัญของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การประยุกต์ทฤษฎีและการวิจัยทางจิตวิทยา เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาในองค์การ อิทธิพลขององค์การ ต่อพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในองค์การ การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจูงใจในการทำงาน การสร้างขวัญและความพึงพอใจ ในการทำงานการสื่อสารภายในองค์การ กลุ่ม และการพัฒนาองค์การ
 
03150019  มนุษยสัมพันธ์
 HUMAN RELATIONS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีบทบาทต่อบุคคลและกลุ่ม ศิลปการพูด การสนทนา และการฟัง การปรับตัวให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคมไทย
 
03150031  นันทนาการเบื้องต้น
  RECREATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงความหมาย ประวัติและความเป็นมาของนันทนาการ ความจำเป็นต่อชีวิตในสังคมปัจจุบัน ขอบข่ายและประเภทของนันทนาการ ความสัมพันธ์กับการศึกษาแขนงอื่นๆ องค์กรต่างๆ ที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ผู้นำทางนันทนาการ การจัดและบริหารนันทนาการในองค์กรและชุมชน
 
03150032  สุขภาพชุมชน
 COMMUNITY HEALTH
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ความสามารถในการควบคุมโรคติดต่อ การปฐมพยาบาล โภชนาการ การแก้ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
 
03150033  การปฐมพยาบาล
 FIRST AIDS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ เช่น การตกเลือดและการห้ามเลือดบาดแผล การหมดสติ ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก การผายปอดและการนวดหัวใจ สารเคมีอันตรายและสารพิษ การทำแผล ข้อต่อเคล็ด ข้อต่อเคลื่อนและกระดูกหัก การเข้าเฝือก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตลอดจนการจัดเก็บและการรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
 
03150045  การใช้ห้องสมุด
 LIBRARY USAGE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุด และวัสดุห้องสมุดประเภทต่าง ๆ วิธีการจัดเก็บการค้นหาและการใช้วัสดุแต่ละประเภท การใช้บัตรรายการ การเขียนภาคนิพนธ์ รวมทั้งการเขียนเอกสาร อ้างอิงต่าง ๆ
 
03150047  สารนิเทศศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            แหล่งข้อมูลและสิ่งพิมพ์ที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สารนิเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 
03150048  การค้นหาและแพร่กระจายข้อมูล
 RETRIEVAL AND DISSEMINATION OF INFORMATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            เรียนรู้วิธีการใช้สิ่งพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ และค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างประหยัดเวลา โดยเฉพาะข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลจากเอกสารมาตรฐานและสิทธิ
 
03150050  สารนิเทศศาสตร์
 INFORMATION SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาความหมาย ขอบเขต พัฒนาการ ทฤษฎี เทคนิค ระบบ กระบวนการ รวมทั้งคุณค่าของสารนิเทศ แนวคิดวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารนิเทศ ความสัมพันธ์ของสารนิเทศกับสาขาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายสารนิเทศแห่งชาติ
 
03150064  มนุษย์และวิทยาศาสตร์
 MAN AND SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            การศึกษาพัฒนาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีและแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อมนุษย์ทางความคิดและทางด้านวัตถุ วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้ และการนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ พิจารณาผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
 
03150066  การศึกษาในมหาวิทยาลัย
 UNIVERSITY STUDY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            การศึกษาเพื่อคุณค่าอันแท้จริงของมนุษย์ เป้าหมายขององค์กรการศึกษาบทบาทและภารกิจของสถาบันการศึกษา การใช้ชีวิตในสังคมในมหาวิทยาลัย การพัฒนาตน บทบาทของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา บริการต่าง ๆ ที่สถาบันจัดเพื่อเป็นสื่อในการศึกษา เช่น ความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุดกลไกต่าง ๆในการเรียน ตลอดจนเป้าหมายแห่งวิชาชีพ
 
03150075  ชีวิตกับสภาพแวดล้อม
 LIFE AND ENVIRONMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษากฎเกณฑ์โดยทั่วไปของนิเวศวิทยา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอนาคตของมนุษย์ที่เกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อม
 
03150076  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 NATURAL RESOURCE CONSERVATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกหลักการ เช่น ดิน ป่าไม้ น้ำ แร่ธาตุ สัตว์ป่า พลังงานธรรมชาติ และกำลังคน เป็นต้น โดยเน้นพิเศษในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  
 2.1 กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์  
 
05010155  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 FUNDAMENTAL MATHEMATICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ลิมิตความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทิเกรตของฟังก์ชั่นตัวแปรเดียว เทคนิคการอินทิเกรต ฟังก์ชั่นหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งอันดับสอง สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และการประยุกต์กับงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
 
05020158  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรม
 INTRODUCTION TO PROGRAMMING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  2  -  0 )
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมการเขียนอัลกอริทึ่ม และโฟว์ชาร์ตการเขียนโปรแกรมโครงสร้างการทำเงื่อนไขที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมการวนซ้ำ การจัดทำการแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการโดยใช้หลักการของ Control Break ด้วยภาษา Pascal หรือภาษา C หรือภาษาอื่น ๆ ที่เหมาะสม และการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เช่น SPSS, SAS เป็นต้นเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ที่มีการประยุกต์กับงานเทคโนโลยีการเกษตร
 
05100160  ชีวเคมีเบื้องต้น
 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            เซลล์กับองค์การชีวเคมีความเป็นกรดและเบสกับความเป็นบัฟเฟอร์กรดอะมิโนกับโปรตีน เอนไซม์ ไวตามินกับโคเอนไซม์ พลังงานในชีวเคมี คาร์โบไฮเดรทกับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรท ไขมันและการเผาผลาญไขมัน กรดนิวคลีอิกกับชีวสังเคราะห์ของโปรตีน
 
05100161  ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
 EXPERIMENTS IN PRINCIPLE OF BIOCHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีวเคมีเบื้องต้น
 
05101017  เคมีเบื้องต้น
 ELEMENTARY CHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะทรานซิชัน และเคมี โคออร์ดิเนชัน ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด-เบส และสมดุลของไอออน เทอร์โมไดนามิกส์ และจลนศาสตร์เคมี
 
05101018  ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
 ELEMENTARY CHEMISTRY LABORATORY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาวิชา 05101017
 
05101151  เคมีอินทรีย์ 1
 ORGANIC CHEMISTRY 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            โครงสร้างและชนิดของปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เบนซีน การแทนที่ด้วยอัลคิล เอริล ไฮไลด์ อัลกอฮอล ไกลคอล อีเธอร์ อีปอกไซด์ กรดคาร์บอกซิลิคและอนุพันธ์ของกรด
 
05101152  ป.เคมีอินทรีย์ 1
 PRACTICAL ORGANIC CHEMISTRY 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน การแยก การทำให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์ การเตรียมและ การทดสอบคุณสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ตามเนื้อหาวิชา อินทรีย์เคมี 1
 
05200150  พฤกษศาสตร์ทั่วไป
 GENERAL BOTANY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ชีววิทยาทางด้านพืชหลักในการจำแนกพืช และสรีรวิทยาโครงสร้างหน้าที่และระบบภายในของพืช
 
05201101  หลักชีววิทยา
 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการต่างๆของสิ่งมีชีวิตองค์ประกอบของเซลหลักเบื้องต้นของเมตาโบลิซึมในเซล และสิ่งมีชีวิตอิทธิพลของชีวเคมีต่อเซล และอนุภาคของเซลขบวนการตอบรับ และการประสานงานภายใน ร่างกาย ทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ การสืบพันธุ์ หลักพันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 
05201102  ป. หลักชีววิทยา
 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการสำหรับหลักชีววิทยา 05201101
 
05201103  หลักพันธุศาสตร์
 PRINCIPLES OF GENETICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมทั้งที่เป็นไปและไม่เป็นไปตามกฎเมนเดลสมบัติและหน้าที่ของยีนดีเอ็นเอและโครโมโซม การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมระดับยีนและระดับโครโมโซม การกำหนดเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและหลักการทำแผนที่ยีนมัลทิเพิลอัลลีลและระบบหมู่เลือดในคน พันธุศาสตร์เชิงประชากรและมนุษย์พันธุศาสตร์
 
05201104  จุลชีววิทยาทั่วไป
 GENERAL MICROBIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการเบื้องต้นของจุลชีววิทยา โดยเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มจุลชีพการกระจายและกิจกรรมต่าง ๆ ของจุลชีพ การนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม และการควบคุมจุลชีพเพื่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนเทคนิคเบื้องต้นในการศึกษาจุลชีพ
 
05201105  ป.การจุลชีววิทยาทั่วไป
 GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการสำหรับจุลชีววิทยาทั่วไป 05202104
 
05300150  ฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ทฤษฎีโดยย่อของกลศาสตร์ของแข็งและของเหลวความร้อนคลื่น และการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นเสียง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับแสงและฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น
 
05300160  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 PHYSICS LABORATORY 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            การทดลองทางฟิสิกส์ที่เน้นความเข้าใจพื้นฐาน และสอดคล้องกับทฤษฎีทางกลศาสตร์ของแข็งและของเหลว ความร้อนคลื่นและการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นเสียง
 
05403202  การวางแผนทดลองทางการเกษตร
 EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักในวางแผนการทดลองทางการเกษตร แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อค แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟคตอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิทพลอท การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
 2.2 กลุ่มวิชาแกนเกษตรศาสตร์  
 
04011101  ปฏิบัติการเกษตรกรรม
 FARM PRACTICE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            หลักเบื้องต้นในการเลือกพื้นที่ และแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ การเตรียมแปลงเพาะเมล็ด การวางผังแปลงและการเตรียมแปลงปลูก การย้ายปลูก การดูแลหลังการย้ายปลูก การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเบื้องต้น การจัดการเก็บเกี่ยว การจัดการแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยว
 
04021104  หลักการผลิตพืช
 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ชีววิทยา แหล่งกำเนิดและการจำแนก การขยายพันธุ์พืช อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม ดินและน้ำ ศัตรูพืชที่มีต่อการผลิต การนำพืชมาปลูก และการปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บรักษาและการ แปรรูปผลผลิต และการตลาด
 
04032110  หลักการเลี้ยงสัตว์
 PRINCIPLES OF ANIMAL HUSBANDRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยง อาหารและการให้อาหาร การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การสุขาภิบาล และการป้องกันโรค ตลอดจนปัญหาที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์
 
04041111  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL ECONOMICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การเกษตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยการผลิตทางการเกษตร การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทุนและสินเชื่อการเกษตร การตลาด และราคาสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ระบบธุรกิจเกษตร การจัดองค์กรทางธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร นโยบายเกษตร การจัดการนโยบายการผลิตและนโยบายการตลาดของ รัฐบาล นโยบายราคาและรายได้ทางการเกษตร การค้าระหว่างประเทศของสินค้าเกษตร
 
04063100  ศัตรูพืชเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO PESTS OF CROP PLANTS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประเภท ชนิด และลักษณะการทำลายของศัตรูพืชต่างๆ ความสำคัญและพัฒนาการของศัตรูพืชในระบบนิเวศน์ธรรมชาติและนิเวศน์เกษตร รวมทั้งวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด ตลอดจนข้อจำกัดและผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม
 
04072111  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพของดินความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช การกำเนิดและการจำแนกดิน การอนุรักษ์ดิน การใช้ประโยชน์จากที่ดินและการใช้ปุ๋ย
 
04091001  เครื่องจักรกลเกษตร
 FARM MACHINERY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2  ( 1  -  3  -  0 )
            ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรกรรมแผนใหม่ของไทย ประเภทและชนิดต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องต้นกำลังที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และประโยชน์การใช้ งาน ความปลอดภัยและสัญลักษณ์สากล หลังการบำรุงรักษา เทคนิควิธีปฏิบัติการใช้เครื่องจักรกลที่สำคัญ และการพิจารณาเลือกใช้เครื่องจักรกลเกษตรให้เหมาะสมกับงาน
 
04093006  หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
 PRINCIPLES AND METHODS OF AGRICULTURAL EXTENSION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร นโยบายการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตรบทบาทและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การติดต่อสื่อสารในงานส่งเสริมสื่อและระบบสารสนเทศในงานส่งเสริม การวางแผน และประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร
 
05110197  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ENVIRONMENTAL SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม แนวความคิดในการศึกษาสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์วิทยา หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม หลักการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาผลกระทบ และหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 
05403202  การวางแผนทดลองทางการเกษตร
 EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักในวางแผนการทดลองทางการเกษตร แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อค แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟคตอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิทพลอท การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  
 
04023105  หลักการขยายพันธุ์พืช
 PRINCIPLE OF PLANT PROPAGATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญและประวัติวิวัฒนาการด้านการขยายพันธุ์พืช หลักการขยายพันธุ์พืช โดยหลักและส่วนอื่นของพืช การเตรียมแปลงเพาะ การตอน ติดตา ต่อกิ่ง และการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่างๆ การสร้างและการจัดสถานที่เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์พืช
 
04023120  หลักการปลูกไม้ผลและการทำสวนผลไม้
 PRINCIPLES OF POMOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญและประวัติวิวัฒนาการในการทำสวนผลไม้ หลักการปลูกไม้ผลทั่วๆไป การดูและรักษา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การผลิตไม้ผล การทำสวนผลไม้
 
04023130  หลักการผลิตผัก
 PRINCIPLES OF VAGETABLE PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติวิวัฒนาการด้านการผลิตผัก และความสำคัญ การจำแนก การกำหนดเวลาปลูก การเขตกรรมปฏิบัติบำรุงรักษา ปัจจัยในการเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการตลาดพืชผักทั่วไป
 
04023140  หลักการไม้ดอกไม้ประดับ
 PRINCIPLES OF ORNAMENTAL PLANTS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติวิวัฒนาการทางด้านพืชสวนประดับ ความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ การจำแนกการเจริญเติบโต เทคนิคในการผลิตและการใช้ประโยชน์
 
04024106  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
 POSTHARVEST OF HORTICULTURAL CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเก็บเกี่ยว และเทคนิคในการปฏิบัติต่อไม้ดอกไม้ผล และพืชผักหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้ผลผลิตพืชสวนหลังเก็บเกี่ยวมีคุณภาพดี และลดการสูญเสียผลิตผลทางการเกษตร
 
04024107  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 PRINCIPLES OF HORTICULTURAL PLANT BREEDING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประโยชน์และความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน แหล่งพันธุกรรมและการวิวัฒนาการของสวน หลักการคัดเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 
04024198  สัมมนา
 SEMINAR
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 1  -  0  -  0 )
            ค้นคว้าเรียบเรียงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านพืช และนำเสนอต่อที่ประชุม
 
04024199  ปัญหาพิเศษ
 SPECIAL PROBLEM
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 1  -  6  -  0 )
            ค้นคว้าทดลองในหัวข้อเรื่องที่มีความสำคัญหรือน่าสนใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืช และเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ
 
05200152  สรีรวิทยาของพืช
 PLANT PHYSIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ศึกษาถึงสรีรวิทยาของพืชชั้นสูง ซึ่งเน้นหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำ การสังเคราะห์แสง การลำเลียงอาหาร ระบบหายใจ อาหาร ระบบขับถ่าย การกำเนิดและการเจริญเติบโตของเมล็ด การเจริญเติบโตและการเคลื่อนไหวของพืช
 2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  
 
04013140  วัชพืชและการป้องกันกำจัด
 WEEDS AND WEED CONTROL
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญและประวัติความเป็นมาในการศึกษาด้านวัชพืช ความเสียหายของพืชปลูกอันเนื่องมาจากวัชพืช การเจริญเติบโต การจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของวัชพืช หลักและวิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช
 
04013142  อุตุนิยมวิทยาและชลประทานเพื่อการเกษตร
 AGRICULTURAL METEOROLOGY AND IRRIGATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการเบื้องต้นของอุตุนิยมวิทยาการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการเพาะปลูก หลักการทั่วไปของการทดน้ำ การวัดปริมาณน้ำ การสูบเก็บน้ำ การระบายน้ำ ปริมาณน้ำที่พืชต้องการ ลักษณะของเขื่อนแบบต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการเกษตร
 
04014100  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
 SEED TECHNOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            หลักและการปฏิบัติต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การศึกษาสรีรวิทยาของเมล็ด ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของเมล็ด การตรวจคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การลดความชื้น การปรับสภาพ การบรรจุหีบห่อและการเก็บรักษา
 
04014146  ระบบการเพาะปลูกพืช
 CROPPING SYSTEM
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความหมายและความสำคัญของระบบการปลูกพืช การจัดการการปลูกพืช การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
 
04024108  การบริหารเรือนเพาะชำ
 NURSERY AND GREENHOUSE MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การออกแบบโรงเรือนชนิดต่าง ๆ ที่ครบวงจรให้เหมาะสมกับธุรกิจการขายต้นไม้ การสำรวจตลาดไม้ดอกไม้ประดับ หลักการบริหาร และการควบคุมการดำเนินงานของเจ้าของโรงเรือนเพาะชำ คุณสมบัติของผู้ควบคุมโรงเรือนเพาะชำ การห่อส่งต้นไม้และการขายกิ่งตอนชนิดที่มีดินผสมปลูก
 
04024109  วิทยาการการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน
 PLANT GROWTH REGULATORS IN HORTICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความหมายและความสำคัญ ประเภทของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติของสารเหล่านี้ และการนำมาประยุกต์กับพืชสวน เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ
 
04024110  พืชสมุนไพร
 MEDICINAL PLANTS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การศึกษาธรรมชาติ และความสำคัญของพืชสมุนไพร การใช้ประโยชน์และการจำแนกประเภทศึกษาถึงตัวอย่างที่ยังไม่ได้กลั่นหรือสกัดศึกษาวิจัยสารมีฤทธิ์ที่มีในสมุนไพร และสรรพคุณทางด้านเภสัชวิทยา เพื่อนำประโยชน์มาใช้บำบัดรักษาโรคต่างๆ
 
04024112  หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 PRINCIPLES OF PLANT TISSUE CULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติและความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลักการและวิธีการของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การเก็บรักษา และการสร้างพืชปลอดโรค
 
04024113  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสวน
 HORTICULTURAL PLANT TISSUE CULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฉพาะพืช ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชผัก เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร
 
04024114  การจำแนกพันธุ์พืชสวน
 PLANT CLASSIFICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การแบ่งพันธุ์ไม้เป็นหมวดหมู่ตามชนิดและสกุลของไม้แต่ละกลุ่ม เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาค้นคว้าศึกษา และเป็นการจำแนกพันธุ์ เพื่อสนองความต้องการของตลาด
 
04024115  เรื่องเฉพาะทางพืชสวน
 SELECTED TOPICS IN HORTICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 1  -  3  -  0 )
            ศึกษาหัวข้อที่ควรสนใจทางด้านพืชสวน โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา
 
04024117  การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน
 HORTICULTURAL SEED PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การผลิตเมล็ดพันธุ์พื้นฐาน และเมล็ดพันธุ์จำหน่ายเป็นการค้า สภาพของภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปัญหาของการถ่ายละอองเกสร การเตรียมแปลงเพาะ เทคนิคการหว่านเมล็ด การย้ายปลูก การเขตกรรมระหว่างการเจริญและการพัฒนาการของพืช การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 
04024119  การประกวดและการตัดสินพืชสวน
 HORTICULTURAL CONTESTS AND JUDGING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความมุ่งหมายและความสำคัญ การดำเนินงานการจัดการประกวด และมาตรฐานต่างๆที่ใช้เป็นเกณฑ์ ในการตัดสินการประกวด กรรมการตัดสิน ตลอดจนการจัดการการผลิตและการ เตรียมผลิตผลสดพืชสวน (ไม้ดอกไม้ประดับ,ไม้ผล,พืชผัก ) เพื่อส่งเข้าประกวด
 
04024120  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของผัก
 POSTHARVEST TECHNOLOGY OF VEGETABLES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผัก การเปลี่ยนแปลงของผักหลังการเก็บเกี่ยวการปฏิบัติและการเก็บรักษา การควบคุมการเสื่อมเสียของผัก การใช้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผักชนิดต่าง ๆ
 
04024121  ไม้ผลเศรษฐกิจ
 ECONOMIC FRUIT CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต การปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวตลอดจนการตลาด
 
04024122  ไม้ผลอุตสาหกรรม
 INDUSTRIAL FRUIT CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผล ที่สามารถแปรรูปทำอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
 
04024123  ไม้ผลเขตร้อน
 TROPICAL FRUIT CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การผลิตไม้ผลเมืองร้อนเป็นการค้า โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยการผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีพอที่จะส่งตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 
04024124  ไม้ผลเมืองหนาว
 TEMPERATE FRUIT CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญของไม้ผลเขตหนาว ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ชนิดของไม้ผลเขตหนาวที่สามารถปลูก และให้ผลผลิตได้ดีในประเทศไทย การจัดการเทคนิค การติดตาดอก การปลูกและการปฏิบัติรักษา การใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อบังคับการออกดอกติดผล ศัตรู และการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ
 
04024125  การผลิตผลไม้นอกฤดูกาล
 OFF SEASON FRUIT PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญของการผลิตผลไม้นอกฤดู หลักการแนวคิดในการผลิตผลไม้นอกฤดูที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วง มะนาว ทุเรียน น้อยหน่า และสับปะรด การเตรียมการก่อนการชักนำ หรือบังคับให้ออกดอก การดูแลปฏิบัติขณะออกดอก ติดผล และการปฏิบัติต่อต้นไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลแล้ว
 
04024131  ผักเศรษฐกิจ
 ECONOMIC VEGETABLE CROPS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ธรรมชาติของผักเศรษฐกิจที่ต้องการอากาศร้อน และอากาศเย็น เทคนิคในการผลิต เพื่อการค้าและการบริโภคสด
 
04024132  การผลิตผักเพื่อการอุตสาหกรรม
 VEGETABLE CROP PRODUCTION FOR PROCESSING
 วิชาบังคับก่อน : 04023130 หลักการผลิตผัก
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การศึกษาพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต วิธีการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลผลิตผักสด เพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมในรูปต่าง ๆ
 
04024133  การผลิตมะเขือเทศเพื่อการค้า
 COMMERCIAL TOMATO PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 0  -  0  -  0 )
            ความสำคัญของมะเขือเทศ สันฐานวิทยา และการพัฒนาการวิวัฒนาการและความผันแปรทางพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผสมเป็นการค้า การปลูกและการปฏิบัติบำรุงรักษา การผลิตเพื่อการอุตสาหกรรม และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและ การตลาด
 
04024141  การผลิตไม้ประดับ
 ORNAMENTAL PLANTS PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            โครงสร้างและการจำแนกไม้ประดับ การเจริญเติบโตและการพัฒนาการและอิทธิพลของสภาพแวดล้อม การผลิต การดูแลรักษา และการตลาดของไม้ประดับ
 
04024142  ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
 COMMERCIAL OF FLORICULTURE AND ORNAMENTAL PLANT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญและบทบาทของไม้ดอกไม้ประดับที่ทำเป็นธุรกิจการค้า ไม้ดอกไม้ประดับการค้าที่สำคัญ เทคนิคการผลิต การขยายพันธุ์การปลูก ปฏิบัติบำรุงรักษา และการตลาด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณทันต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนสภาวะแนวโน้มการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 
04024143  การผลิตไม้ตัดดอก
 CUT FLOWER PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การผลิตไม้ดอกเพื่อเป็นการค้า ให้คุณภาพเหมาะสำหรับส่งตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ช่วยการผลิต การนำพันธุ์ใหม่เข้ามาปลูก และปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต และการออกดอก การรู้จักศึกษาและหาข้อมูลของความต้องการของตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 
04024144  วิทยาการหญ้าสนาม
 TURFGRASS SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ชนิดของหญ้าสนาม และพันธุ์ที่ปลูกแทนหญ้า สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการ เจริญเติบโต การปลูก การดูแลรักษา การออกแบบสร้างสนามหญ้า การใช้ประโยชน์หญ้าสนามในสภาพต่างๆ และธุรกิจการค้าหญ้าสนาม
 
04024145  การเขียนแบบและออกแบบจัดสวน
 LANDSCAPING DESIGNS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติความเป็นมา และรูปแบบของสวนต่าง ๆ หลักการเขียนแบบและการออกแบบ จัดสวนเบื้องต้น การออกแบบทางเดิน สระน้ำ น้ำพุ ไม้ดอกไม้ประดับ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของสวนประดับตามสถานที่ต่างๆ
 
04024146  การจัดสวน
 LANDSCAPING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            หลักการและวิธีการจัดสวน การเขียนแบบและการออกแบบชั้นสูง ขั้นตอนการจัดสวน การประเมินราคาค่าจัดสวน การบำรุงรักษาสวน การปลูกหญ้า และทำสวนสนามหญ้า การจัดสวนรูปแบบต่างๆ
 
04024147  การประดับต้นไม้ภายในอาคาร
 INDOOR LANDSCAPING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญและบทบาทของต้นไม้ในการประดับตกแต่งภายในอาคาร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีต่อต้นไม้ที่ประดับภายในอาคาร การตรวจสอบและการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม การเลือกพันธุ์ไม้สำหรับประดับภายในอาคาร การปฏิบัติดูแลรักษา การสับเปลี่ยนต้นไม้ภายในอาคาร พันธุ์ไม้ประดับบางชนิดที่นิยมใช้ในการประดับภายในอาคาร
 
04024148  ไม้จัดสวน
 LANDSCAPING PLANTS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ลักษณะและคุณสมบัติของพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวน การปรับตัว การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษาและการใช้จัดสวน
 
04024149  นิเวศน์วิทยาพืชสวนประดับ
 ORNAMENTAL PLANTS ECOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            หลักนิเวศน์ วิทยาพืชสวนประดับ การศึกษาสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสรีรวิทยา และพฤติกรรมของพืช ระบบนิเวศน์ชุมชนและประชากรของพืชสวนประดับ
 
04024150  สวนสาธารณะ
 PUBLIC PARK
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การออกแบบสวนสาธารณะ การดูแลรักษาและการปรับตัวของพืชในการออกแบบสวน และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดินรวมถึงการบริหารด้านการจัดสวนเพื่อความสำราญและพักผ่อนหย่อนใจ
 
04024151  หลักการจัดการสนามกอล์ฟ
 PRINCIPLE OF GOLF COURSE MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ชนิด พันธุ์ การปลูก การเจริญเติบโตของหญ้าสนามกอล์ฟ การดูแลรักษากรีน ที ออฟ แฟร์เวย์ การปลูกไม้ยืนต้น และการจัดระบบการให้น้ำ
 
04024152  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกและไม้ตัดใบ
 POSTHARVEST TECHNOLOGY OF CUT FLOWERS AND CUT LEAVE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวคุณภาพที่ดีและสรีรวิทยาของไม้ตัดดอกไม้ตัดใบ เทคโนโลยีที่สำคัญโดยทั่วไป และเฉพาะพืชสำหรับการปฏิบัติกับไม้ตัดดอก ไม้ตัดใบ
 
04024153  ปาล์มประดับ
 ORNAMENTAL PALMS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญของปาล์ม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และนิเวศน์วิทยาของปาล์ม การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา ชนิดของปาล์มประดับโรคแมลง และศัตรูพืชของปาล์ม การใช้ปาล์มในการตกแต่งสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 
04024154  ไม้ดอกประเภทหัว
 FLORICULTURAL BULBS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความสำคัญการจัดจำแนกประเภทของไม้ดอกประเภทหัวที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กายวิภาค ลักษณะการเจริญเติบโต เทคโนโลยีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตดอก การขยายพันธุ์ การออกดอก การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา
 
04024155  การวาดภาพและการเขียนรูปทัศนียภาพในการจัดสวน
 DRAWING AND PERSPECTIVE IN LANDSCAPING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การเขียนรูปสัญลักษณ์แปลนต้นไม้ หลักการเขียนแรเงา การระบายสีน้ำ สีหมึก สีโปสเตอร์ และดินสอสี การวาดภาพภูมิทัศน์ การเขียนรูปด้าน และการเขียนรูปทัศนียภาพ
 
04024156  การจัดดอกไม้
 FLOWER ARRANGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติและความสำคัญของการจัดดอกไม้ ศิลปะ และการเตรียมอุปกรณ์การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ( IKEBANA ) แบบอังกฤษ หรือแบบตะวันตก การนำศิลปะมาประยุกต์ใช้กับการจัดกระเช้าดอกไม้ ผัก ผลไม้ และดอกไม้แห้ง เทคโนโลยีการปฏิบัติเพื่อให้ดอกไม้ที่จัดมีความสดและมีคุณภาพอยู่ได้นาน
 
04024157  วิทยาการกล้วยไม้
 ORCHIDOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติด้านวิวัฒนาการด้านวิทยาการกล้วยไม้ ความสำคัญ ลักษณะของกล้วยไม้ชนิด ต่าง ๆ หลักการจำแนก การเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์ โดยวิธีต่าง ๆ และการปฏิบัติบำรุงรักษา
 
04024163  กฎหมายเกษตร
 AGRICULTURAL LAW
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับงานเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุ้มครองการประกอบอาชีพเกษตร ประมง วนศาสตร์ เหมืองแร่และธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
04043112  การจัดการธุรกิจฟาร์ม
 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ขบวนการตัดสินใจในการจัดการฟาร์ม ข้อมูลและข่าวสารในการจัดการฟาร์ม การวางแผนธุรกิจฟาร์ม การจัดทำงบประมาณของฟาร์ม การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการและการดำเนินงานฟาร์ม การจัดหาสินเชื่อเพื่อประกอบกิจการฟาร์ม การจัดการที่ดิน การจัดการแรงงานและเครื่องจักรกลของฟาร์ม การบันทึกกิจการฟาร์ม การวิเคราะห์และวินิจฉัยธุรกิจฟาร์ม การวางแผนฟาร์มทั้งหมด และการวางแผนธุรกิจฟาร์มโดยวิธีลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน มีการศึกษานอกสถานที่
 
04063302  หลักการป้องกันกำจัดโรคพืช
 PRINCIPLES OF PLANT DISEASES CONTROL
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            หลักการต่าง ๆที่ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชโดยละเอียด และเน้นถึงวิธีการประเมินความเสียหายของโรค การพยากรณ์โรคพืช การกักกันพืช การเขตกรรม การป้องกันกำจัดโรคพืช โดยวิธีการกายภาพชีววิธี การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรค ตลอดจนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด
 
04063312  การผลิตเห็ด
 MUSHROOM PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            เห็ดที่ผลิตเป็นการค้าในประเทศไทย โดยเน้นถึงชีววิทยา การจำแนก การถนอม การแปรรูป ตลอดจนการป้องกันกำจัดศัตรูเห็ด โดยจะครอบคลุมการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดนางรม และเห็ดกระดุม เป็นต้น
 
04074123  เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน
 HYDROPONICS FOR PLANT PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การศึกษาการทดลองปลูกพืชในวัสดุต่างๆ ที่ไม่ใช้ดินเป็นเครื่องปลูก เทคนิคและวิธีการแบบใหม่ ๆ ของการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบไร้ดิน การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน
 
04090147  เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้ง
 BEEKEEPING TECHNOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 0  -  0  -  0 )
            
 2.5 กลุ่มฝึกงาน  
 
04022196  ฝึกงานเบื้องต้นทางด้านพืชสวน
 FIELD WORK IN HORTICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  100  -  0 )
            หลักในการใช้เครื่องมือในการตัดแต่ง การตัดแต่ง การใช้ปุ๋ย การให้น้ำ ไม้ยืนต้น การดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดการเรือนต้นไม้
 
04023197  ฝึกงานเฉพาะทางด้านพืชสวน
 HORTICULTURE PRACTICE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2  ( 0  -  200  -  0 )
            ฝึกงานเฉพาะด้านทางด้านพืชสวน
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
 3.1 หมวดวิชาเลือกเสรี  
 
0_______  วิชาเลือกเสรี
 
 วิชาบังคับก่อน :  
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            
 
0_______  วิชาเลือกเสรี
 
 วิชาบังคับก่อน :  
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            
 
0_______  วิชาเลือกเสรี
 
 วิชาบังคับก่อน :  
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            
 
0_______  วิชาเลือกเสรี
 
 วิชาบังคับก่อน :  
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            
 
0_______  วิชาเลือกเสรี
 
 วิชาบังคับก่อน :  
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )