กลับไปหน้าแรก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 ปี พ.ศ. 2545
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ๐ ชื่อหลักสุตร  
 ชื่อภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Fisheries Science
 ๐ ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
 ชื่อย่อ (ไทย)  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Science (Fisheries Science)
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Sc. (Fisheries Science)
 ๐ ระดับการศึกษา  
 ระดับ  ปริญญาตรี
 ระยะเวลาศึกษา  4 ปี
ปรัชญาหลักสูตร |  โครงสร้างหลักสูตร |  แผนการศึกษา |  รายละเอียดวิชา |  รายละเอียดอื่นๆ |  ดาวน์โหลด
 ๐ รายละเอียดวิชา  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 
05020157  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอร์
 INTRODUCTION TO MICROCOMPUTER
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  2  -  0 )
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ การใช้งานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลได้แก่ ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการวินโดว์ แอพพลิเคชั่นบนเครือข่ายอินเตอร์เเนต เช่น E-mail, Web Browser เป็นต้น แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ ได้แก่ Word Processor, Spread Sheet และ Presentation Software
 
05401100  สถิติเบื้องต้น
 ELEMENTARY STATISTICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบ ทวินาม ไฮเพอร์ยีออเมตริก ปัวซองและปกติ การสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น การแจกแจงของ ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัม- พันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา  
 - บังคับเรียน  
 
03010002  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้น ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการติดต่อสื่อความหมายในภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างทางภาษาเกี่ยวกับการอธิบายขบวนการใช้อุปกรณ์ วิธีการทำงาน คุณสมบัติของวัสดุ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 
03010026  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 FOUNDATION ENGLISH 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียน ฟังพูดในชีวิตประจำวัน ศึกษาศัพท์ สำนวน และภาษาจากบทอ่านที่คัดเลือกจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ
 
03010027  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 FOUNDATION ENGLISH 2
 วิชาบังคับก่อน : 03010026 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ฟัง และพูดเพื่อการศึกษา เช่น การใช้พจนานุกรมและหนังสืออ้างอิง การอ่านกราฟ ตาราง ฯลฯ การเขียนบทสรุป ฟัง พูด โต้ตอบและแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ รวมทั้งทบทวนโครงสร้าง ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ เพิ่มเติม
 - เลือกเรียน  
 
03010060  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (2 - 2 - 0)
            ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูด ในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสุนทรพจน์ และฝึกการเสนอผลงานทางวิชาชีพต่อที่ประชุม
 
03010065  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
 ENGLISH FOR BUSINESS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาและฝึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น การ โต้ตอบจดหมายธุรกิจ การเขียนโทรเลข โทรพิมพ์ การเขียนบันทึกหรือเขียนรายงานทางธุรกิจในโอกาสต่างๆ การสั่งสินค้า การเข้าร่วมประชุม ตลอดจนการเจรจาและร่วมสนทนาในเชิงธุรกิจ
 
03010066  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาและฝึกการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นฝึกการเขียนจดหมายในลักษณะต่าง ๆ รายงาน คำสั่ง คู่มือการใช้ ประวัติ รวมทั้งการเขียนบรรยายสิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ และกระบวนการ
 
03010067  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
 ENGLISH FOR DEVELOPING READING SKILLS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านจับใจความอย่างรวดเร็ว (Speed Reading) การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านเพื่อแปลใจความ
 
03010068  ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
 ENGLISH FOR INDUSTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาและฝึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบ และสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่นการอธิบายการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ การอธิบายขบวนการผลิตหรือการทำงานของอุปกรณ์การอ่านและการเขียนคู่มือการใช้ ความเข้าใจในป้ายสัญญาณ คำเตือนด้านความปลอดภัยที่เป็นภาษาอังกฤษ
 
03010069  ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
 ENGLISH FOR AGRICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อหาทางการเกษตร โดยเน้นการอ่านข้อเขียนจาก สาขาต่าง ๆ ทางการเกษตรศึกษาการใช้ภาษาศัพท์และสำนวนการบรรยายและอธิบายในกิจกรรม หรือ งานทางการเกษตร เช่น ขบวนการหรือวิธีการผลิต การนำเสนอข้อมูลหรือผลงาน การเยี่ยมชมฟาร์ม หรือ สถานประกอบการ ตลอดจนการ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
 
03010070  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3 (3 - 0 - 0)
            ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต โดยเน้นฝึกการอ่านข้อเขียนทางวิชาการ การย่อความ การฟัง และการเขียนโน๊ตย่อ รวมทั้งฝึกทำข้อทดสอบทางภาษาอังกฤษ รูปแบบต่าง ๆ
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 - บังคับเรียน  
 
03100001  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคความหมาย และการประยุกต์ความยืดหยุ่นต่างๆ ของอุปกรณ์ทฤษฎีว่าด้วยการผลิต และต้นทุนการกำหนดราคาของผู้ผลิตในสภาพตลาดต่างๆ อุปสงค์และอุปทานของปัจจัยการผลิต การคำนวณรายได้ประชาชาติโดยสังเขป บทบาทของเงินและธนาคารในระบบเศรษฐกิจ สาเหตุและปัญหาภาวะเงินเฟ้อ การใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 - เลือกเรียน  
 
03100003  การภาษีอากร
 TAXATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งรายรับของรัฐบาล ความสำคัญของภาษีในฐานะที่เป็นรายรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี ลักษณะที่ดีของภาษี ประเภทของภาษีอากร การผลักภาระภาษี ภาษีอากรที่จัดเก็บในประเทศไทย หลักการ โครงสร้างและวิธีการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีการค้าของไทย
 
03100004  การเงินและการธนาคาร
 MONEY AND BANKING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงความหมายและบทบาทของเงินและเครดิต หลักการให้เครดิต เครื่องมือเครดิต อันประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน เช็ค หุ้นต่าง ๆ ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การชำระเงินระหว่างประเทศ โดยการใช้ตั๋วแลกเงินระหว่างประเทศ การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตทางการค้า การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง ตลอดจนสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในระบบเศรษฐกิจ เช่น บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม เป็นต้น โดยเน้นถึงการเงินและการธนาคารของประเทศไทยโดยเฉพาะ
 
03100005  เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
 CONSUMER ECONOMICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงหลักพื้นฐานเบื้องต้นในทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นถึงปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อเป็น เครื่องช่วยให้เข้าใจในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันปัจจัยการผลิตการทำงานของกลไกราคาลักษณะของอุปสงค์อุปทานตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์การเงินและการธนาคารการคลังนโยบายการคลังและการกำหนดขึ้นเป็นรายได้ความ สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตลอดจนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
 
03100021  หลักการตลาด
 PRINCIPLES OF MARKETING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่พื้นฐานทางการตลาดสภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในระบบการตลาด การหาข่าวสารทางการตลาดเพื่อทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคการแย่งสัดส่วนของตลาดการวางแผนงานการตลาด กำหนดกลยุทธส่วนผสมทางการตลาดเป็นสำคัญ
 
03100022  พฤติกรรมผู้บริโภค
 CONSUMER BEHAVIOR
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงปัจจัยเบื้องต้นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเน้นตัวแปรในด้านจิตวิทยา อาทิเช่น แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ บุคลิกลักษณะ ชนชั้นในสังคม ลักษณะประชากร ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อที่จะนำผลวิเคราะห์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่อในการวิจัยตลาดต่อไป
 
03100031  การบริหารธุรกิจ
 BUSINESS ADMINISTRATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงความหมายของทรัพยากรและกระบวนการของการบริหาร วัตถุประสงค์ และรูปแบบต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ การเป็นผู้นำ การติดต่อสื่อสาร การควบคุมการปฏิบัติงาน และการนำหลักการพื้นฐานทั่วไปทางด้านการตลาด การบริหารบุคคล การบัญชีมาใช้ในงานบริหารธุรกิจ
 
03100032  การบริหารอุตสาหกรรม
 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงวิวัฒนาการด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม พื้นฐานของหน้าที่และการบริหารงานผลิต การเลือกทำเลที่ตั้งและวางผังโรงงาน การจัดองค์การ การจูงใจคนงาน การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำ การจัดการผลิตและโรงงานเบื้องต้น การประกันภัยโรงงาน ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
 
03100035  การบริหารงานบุคคล
 PERSONNEL MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารบุคคล การออกแบบงาน และการวิเคราะห์งาน การวางแผน และการพยากรณ์กำลังคน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนแบบปกติและแบบจูงใจ รวมทั้งการรวมพลังทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร และหลักการพื้นฐานของการแรงงานสัมพันธ์
 
03100038  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 SMALL BUSINESS MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการ รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการประกอบการธุรกิจขนาดย่อม แผนงานธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อม การจัดการตลาดในธุรกิจขนาดย่อม นโยบายราคาและการจัดการขายเชื่อ ระบบบัญชีและการบันทึกข้อมูลทางการเงิน การจัดการการเงินในธุรกิจขนาดย่อม การตัดสินใจทางการเงิน การจัดองค์การและการจัดการบุคลากรในธุรกิจขนาดย่อม การจัดการการผลิตในธุรกิจขนาดย่อม และการจัดการสินค้าคงคลังและสายการขนถ่ายสินค้า
 
03100051  หลักการบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ
 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงการบันทึกและการผ่านรายการทางการบัญชี สมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า หลักการบัญชีคู่ สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภทและงบทดลอง งบการเงิน การปิดบัญชี และการลงรายการปรับปรุง
 
03100063  กฎหมายแรงงาน
 LABOUR LAWS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            กล่าวถึงวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย ที่มาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การปิดงานการนัดหยุดงาน วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
 
03100066  กฏหมายธุรกิจและการพาณิชย์
 BUSINESS AND COMMERCIAL LAWS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น นิติกรรมและสัญญาเอกเทศสัญญาอันได้แก่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ จำนำ จำนอง ตัวแทนและนายหน้ากฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการจดทะเบียนพาณิชย์ และการค้ากฎหมายแรงงาน และ พ.ร.บ. โรงงานลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล เช็ค และความผิดอาญาที่เกี่ยวกับการใช้เช็ค
 
03100071  สังคมวิทยาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาแนวความคิดรวบยอดที่สำคัญในสังคมวิทยา ขอบเขตของสังคมวิทยากลุ่มชน สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม โครงสร้างของสังคม การควบคุมสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อชีวิต สังคมวิทยาแนวใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้เข้าใจปัญหาและพิจารณากลไกในการแก้ปัญหาทางสังคม
 
03100072  รัฐศาสตร์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาอย่างกว้าง ๆ ถึงสาระและขอบข่ายของวิชารัฐศาสตร์ อันประกอบด้วยการศึกษาทางรัฐศาสตร์ การจัดองค์การทางการเมือง รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ วัฒนธรรมและอุดมการณ์ ตลอดจนการพัฒนาการทางการเมือง
 
03100073  สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
 INDUSTRIAL SOCIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาขอบเขตและสาระสำคัญของสังคมวิทยาอุตสาหกรรม ประวัติการประกอบอาชีพของมนุษย์ก่อนและหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม การจัดตั้งองค์การ การควบคุมและการจัดระเบียบสังคม ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม บทบาทของกลุ่มอาชีพและระบบราชการที่มีต่อองค์กรอุตสาหกรรม แรงงานสัมพันธ์ การวางแผนและการควบคุมธุรกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาที่เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม
 
03100074  สังคมกับเศรษฐกิจ
 SOCIETY AND ECONOMY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน การซื้อขายสินค้า และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจเอกชน ความรับผิดชอบของเอกชนที่พึงมีต่อสังคม และการกระจายรายได้ของระบบเศรษฐกิจ โดยให้เห็นถึงอิทธิพลของพฤติกรรมและค่านิยมทั้งสังคมและการเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี และโครงสร้างของเอกชนที่มีต่อระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ แนวทางการเปลี่ยนสถาบันทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการการเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี และโครงสร้างของ ชนชั้นที่มีต่อระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ แนวทางเปลี่ยนแปลงสถาบันเศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของระบบสังคม ทั้งนี้ โดยเน้นถึงวิวัฒนาการ และความสัมพันธ์ภายในของระบบสังคมเศรษฐกิจไทย
 
03100075  การพัฒนาชุมชน
 COMMUNITY DEVELOPMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาโครงสร้าง และลักษณะชุมชนจากชุมชนดั้งเดิมสู่ชุมชนสมัยใหม่ ความแตกต่างระหว่างชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ความหมายและแนวความคิด ปรัชญา หลักการ เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ศึกษากระบวนการในการวางแผน ระบบราชการและความร่วมมือระหว่างองค์การภายในและภายนอกประเทศ ในการนำเข้าไปพัฒนาชุมชนที่ต้องการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน
 
03100076  การเมืองการปกครอง
 THAI POLITICS AND GOVERNMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            
 1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
 - บังคับเรียน  
 
03150062  อารยธรรมไทย
 THAI CIVILIZATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาวิวัฒนาการของชาติไทย ตั้งแต่เริ่มตั้งบ้านเมืองเป็นรัฐอิสระ จนเป็นราชอาณาจักรที่มีเอกภาพและความมั่นคง ศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ ศรัทธา ตลอดจนการแสดงออกทางด้านศิลปวรรณคดี และดนตรี ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมราชสำนักและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งประกอบกันเป็นวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมไทย และการสร้างความมุ่งหวังและอุดมการณ์ของชาติในสภาพการณ์ปัจจุบัน
 - บังคับเลือก  
 
03150001  ปรัชญาพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL PHILOSOPHY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาปรัชญาในฐานะเป็นจุดเกิดและจุดร่วมของศาสตร์วิชาการต่างๆ ฝึกคิดปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปรัชญาบริสุทธิ์ 4 สาขาอื่นได้แก่ อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา (จริยปรัชญา และสุนทรียศาสตร์) ตรรกวิทยา และปัญหาในปรัชญาประยุกต์ เพื่อฝึกสร้างความคิดที่ลึก กว้าง เป็นระบบ
 
03150015  จิตวิทยาทั่วไป
 GENERAL PSYCHOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์โดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์ พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม
 
03150030  การพลศึกษาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            การศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการออกกำลังกาย และสมรรถภาพร่างกาย การเสริมทักษะต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาจิตใจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม กิจกรรมเพื่อนันทนาการตลอดจนการปฐมพยาบาล (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
 - เลือกเรียน  
 
03030003  วาทวิทยา
 SPEECH COMMUNICATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาความหมายและหลักการพูดอย่างมีศิลปะ การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การวางท่าทางบุคลิกภาพ และเทคนิคการพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การฝึกการพูดในโอกาสต่าง ๆ
 
03150008  ตรรกวิทยาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO LOGIC
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาระบบเหตุผลในการใช้หาความรู้ วิธีการนิรนัย การอุปนัย ระบบเหตุผลในภาษา เหตุผลย่อ เหตุผลวิบัติ คุณค่าและการใช้ตรรกวิทยา
 
03150016  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดที่สำคัญของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การประยุกต์ทฤษฎีและการวิจัยทางจิตวิทยา เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาในองค์การ อิทธิพลขององค์การ ต่อพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในองค์การ การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจูงใจในการทำงาน การสร้างขวัญและความพึงพอใจ ในการทำงานการสื่อสารภายในองค์การ กลุ่ม และการพัฒนาองค์การ
 
03150019  มนุษยสัมพันธ์
 HUMAN RELATIONS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีบทบาทต่อบุคคลและกลุ่ม ศิลปการพูด การสนทนา และการฟัง การปรับตัวให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคมไทย
 
03150031  นันทนาการเบื้องต้น
  RECREATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาถึงความหมาย ประวัติและความเป็นมาของนันทนาการ ความจำเป็นต่อชีวิตในสังคมปัจจุบัน ขอบข่ายและประเภทของนันทนาการ ความสัมพันธ์กับการศึกษาแขนงอื่นๆ องค์กรต่างๆ ที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ผู้นำทางนันทนาการ การจัดและบริหารนันทนาการในองค์กรและชุมชน
 
03150033  การปฐมพยาบาล
 FIRST AIDS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ เช่น การตกเลือดและการห้ามเลือดบาดแผล การหมดสติ ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก การผายปอดและการนวดหัวใจ สารเคมีอันตรายและสารพิษ การทำแผล ข้อต่อเคล็ด ข้อต่อเคลื่อนและกระดูกหัก การเข้าเฝือก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตลอดจนการจัดเก็บและการรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
 
03150045  การใช้ห้องสมุด
 LIBRARY USAGE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุด และวัสดุห้องสมุดประเภทต่าง ๆ วิธีการจัดเก็บการค้นหาและการใช้วัสดุแต่ละประเภท การใช้บัตรรายการ การเขียนภาคนิพนธ์ รวมทั้งการเขียนเอกสาร อ้างอิงต่าง ๆ
 
03150047  สารนิเทศศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            แหล่งข้อมูลและสิ่งพิมพ์ที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สารนิเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 
03150048  การค้นหาและแพร่กระจายข้อมูล
 RETRIEVAL AND DISSEMINATION OF INFORMATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            เรียนรู้วิธีการใช้สิ่งพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ และค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างประหยัดเวลา โดยเฉพาะข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลจากเอกสารมาตรฐานและสิทธิ
 
03150050  สารนิเทศศาสตร์
 INFORMATION SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาความหมาย ขอบเขต พัฒนาการ ทฤษฎี เทคนิค ระบบ กระบวนการ รวมทั้งคุณค่าของสารนิเทศ แนวคิดวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารนิเทศ ความสัมพันธ์ของสารนิเทศกับสาขาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายสารนิเทศแห่งชาติ
 
03150064  มนุษย์และวิทยาศาสตร์
 MAN AND SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            การศึกษาพัฒนาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีและแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อมนุษย์ทางความคิดและทางด้านวัตถุ วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้ และการนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ พิจารณาผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
 
03150066  การศึกษาในมหาวิทยาลัย
 UNIVERSITY STUDY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            การศึกษาเพื่อคุณค่าอันแท้จริงของมนุษย์ เป้าหมายขององค์กรการศึกษาบทบาทและภารกิจของสถาบันการศึกษา การใช้ชีวิตในสังคมในมหาวิทยาลัย การพัฒนาตน บทบาทของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา บริการต่าง ๆ ที่สถาบันจัดเพื่อเป็นสื่อในการศึกษา เช่น ความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุดกลไกต่าง ๆในการเรียน ตลอดจนเป้าหมายแห่งวิชาชีพ
 
03150075  ชีวิตกับสภาพแวดล้อม
 LIFE AND ENVIRONMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษากฎเกณฑ์โดยทั่วไปของนิเวศวิทยา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอนาคตของมนุษย์ที่เกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อม
 
03150076  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 NATURAL RESOURCE CONSERVATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2 (2 - 0 - 0)
            ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกหลักการ เช่น ดิน ป่าไม้ น้ำ แร่ธาตุ สัตว์ป่า พลังงานธรรมชาติ และกำลังคน เป็นต้น โดยเน้นพิเศษในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  
 2.1 กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์  
 
05010155  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 FUNDAMENTAL MATHEMATICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ลิมิตความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทิเกรตของฟังก์ชั่นตัวแปรเดียว เทคนิคการอินทิเกรต ฟังก์ชั่นหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งอันดับสอง สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และการประยุกต์กับงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
 
05020158  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรม
 INTRODUCTION TO PROGRAMMING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  2  -  0 )
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมการเขียนอัลกอริทึ่ม และโฟว์ชาร์ตการเขียนโปรแกรมโครงสร้างการทำเงื่อนไขที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมการวนซ้ำ การจัดทำการแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการโดยใช้หลักการของ Control Break ด้วยภาษา Pascal หรือภาษา C หรือภาษาอื่น ๆ ที่เหมาะสม และการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เช่น SPSS, SAS เป็นต้นเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ที่มีการประยุกต์กับงานเทคโนโลยีการเกษตร
 
05100160  ชีวเคมีเบื้องต้น
 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            เซลล์กับองค์การชีวเคมีความเป็นกรดและเบสกับความเป็นบัฟเฟอร์กรดอะมิโนกับโปรตีน เอนไซม์ ไวตามินกับโคเอนไซม์ พลังงานในชีวเคมี คาร์โบไฮเดรทกับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรท ไขมันและการเผาผลาญไขมัน กรดนิวคลีอิกกับชีวสังเคราะห์ของโปรตีน
 
05100161  ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
 EXPERIMENTS IN PRINCIPLE OF BIOCHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีวเคมีเบื้องต้น
 
05101017  เคมีเบื้องต้น
 ELEMENTARY CHEMISTRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะทรานซิชัน และเคมี โคออร์ดิเนชัน ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด-เบส และสมดุลของไอออน เทอร์โมไดนามิกส์ และจลนศาสตร์เคมี
 
05101018  ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
 ELEMENTARY CHEMISTRY LABORATORY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาวิชา 05101017
 
05101151  เคมีอินทรีย์ 1
 ORGANIC CHEMISTRY 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            โครงสร้างและชนิดของปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เบนซีน การแทนที่ด้วยอัลคิล เอริล ไฮไลด์ อัลกอฮอล ไกลคอล อีเธอร์ อีปอกไซด์ กรดคาร์บอกซิลิคและอนุพันธ์ของกรด
 
05101152  ป.เคมีอินทรีย์ 1
 PRACTICAL ORGANIC CHEMISTRY 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน การแยก การทำให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์ การเตรียมและ การทดสอบคุณสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ตามเนื้อหาวิชา อินทรีย์เคมี 1
 
05200150  พฤกษศาสตร์ทั่วไป
 GENERAL BOTANY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ชีววิทยาทางด้านพืชหลักในการจำแนกพืช และสรีรวิทยาโครงสร้างหน้าที่และระบบภายในของพืช
 
05200151  สัตวศาสตร์ทั่วไป
 GENERAL ZOOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ชีววิทยาทางด้านสัตว์ หลักในการจำแนกสัตว์ และสรีรวิทยา โครงสร้างหน้าที่ และระบบภายในของสัตว์
 
05201101  หลักชีววิทยา
 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการต่างๆของสิ่งมีชีวิตองค์ประกอบของเซลหลักเบื้องต้นของเมตาโบลิซึมในเซล และสิ่งมีชีวิตอิทธิพลของชีวเคมีต่อเซล และอนุภาคของเซลขบวนการตอบรับ และการประสานงานภายใน ร่างกาย ทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ การสืบพันธุ์ หลักพันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 
05201102  ป. หลักชีววิทยา
 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการสำหรับหลักชีววิทยา 05201101
 
05201103  หลักพันธุศาสตร์
 PRINCIPLES OF GENETICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมทั้งที่เป็นไปและไม่เป็นไปตามกฎเมนเดลสมบัติและหน้าที่ของยีนดีเอ็นเอและโครโมโซม การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมระดับยีนและระดับโครโมโซม การกำหนดเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและหลักการทำแผนที่ยีนมัลทิเพิลอัลลีลและระบบหมู่เลือดในคน พันธุศาสตร์เชิงประชากรและมนุษย์พันธุศาสตร์
 
05201104  จุลชีววิทยาทั่วไป
 GENERAL MICROBIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการเบื้องต้นของจุลชีววิทยา โดยเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มจุลชีพการกระจายและกิจกรรมต่าง ๆ ของจุลชีพ การนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม และการควบคุมจุลชีพเพื่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนเทคนิคเบื้องต้นในการศึกษาจุลชีพ
 
05201105  ป.การจุลชีววิทยาทั่วไป
 GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            ปฏิบัติการสำหรับจุลชีววิทยาทั่วไป 05202104
 
05300150  ฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ทฤษฎีโดยย่อของกลศาสตร์ของแข็งและของเหลวความร้อนคลื่น และการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นเสียง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับแสงและฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น
 
05300160  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 PHYSICS LABORATORY 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  3  -  0 )
            การทดลองทางฟิสิกส์ที่เน้นความเข้าใจพื้นฐาน และสอดคล้องกับทฤษฎีทางกลศาสตร์ของแข็งและของเหลว ความร้อนคลื่นและการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นเสียง
 2.2 กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์การประมง  
 
04021104  หลักการผลิตพืช
 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ชีววิทยา แหล่งกำเนิดและการจำแนก การขยายพันธุ์พืช อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม ดินและน้ำ ศัตรูพืชที่มีต่อการผลิต การนำพืชมาปลูก และการปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บรักษาและการ แปรรูปผลผลิต และการตลาด
 
04032110  หลักการเลี้ยงสัตว์
 PRINCIPLES OF ANIMAL HUSBANDRY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยง อาหารและการให้อาหาร การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การสุขาภิบาล และการป้องกันโรค ตลอดจนปัญหาที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์
 
04041111  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL ECONOMICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            การเกษตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยการผลิตทางการเกษตร การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทุนและสินเชื่อการเกษตร การตลาด และราคาสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ระบบธุรกิจเกษตร การจัดองค์กรทางธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร นโยบายเกษตร การจัดการนโยบายการผลิตและนโยบายการตลาดของ รัฐบาล นโยบายราคาและรายได้ทางการเกษตร การค้าระหว่างประเทศของสินค้าเกษตร
 
04072111  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพของดินความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช การกำเนิดและการจำแนกดิน การอนุรักษ์ดิน การใช้ประโยชน์จากที่ดินและการใช้ปุ๋ย
 
04082001  มีนวิทยา
 ICHTHYOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ลักษณะภายนอกและภายในของปลากระดูกอ่อน ปลากระดูกแข็งชั้นต่ำและชั้นสูงระบบต่าง ๆ ของร่างกายปลา ชีวประวัติและนิเวศวิทยาทั่วไป หลักการจำแนกและวิเคราะห์ชนิดโดยสังเขป
 
04083002  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง
 INVERTEBRATES FOR FISHERIES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประเภท ชนิด ชีววิทยาทั่วไป และความสำคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางประมง
 
04083008  วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO AQUATIC SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            สรีรวิทยาและการปรับสมดุลภายในร่างกายสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ของการทำงานในระบบต่าง ๆ ของสัตว์น้ำบางชนิด ทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง
 
05110197  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ENVIRONMENTAL SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม แนวความคิดในการศึกษาสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์วิทยา หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม หลักการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาผลกระทบ และหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 
05403202  การวางแผนทดลองทางการเกษตร
 EXPERIMENTAL DESIGN IN AGRICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            หลักในวางแผนการทดลองทางการเกษตร แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อค แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟคตอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิทพลอท การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  
 
04043112  การจัดการธุรกิจฟาร์ม
 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ขบวนการตัดสินใจในการจัดการฟาร์ม ข้อมูลและข่าวสารในการจัดการฟาร์ม การวางแผนธุรกิจฟาร์ม การจัดทำงบประมาณของฟาร์ม การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการและการดำเนินงานฟาร์ม การจัดหาสินเชื่อเพื่อประกอบกิจการฟาร์ม การจัดการที่ดิน การจัดการแรงงานและเครื่องจักรกลของฟาร์ม การบันทึกกิจการฟาร์ม การวิเคราะห์และวินิจฉัยธุรกิจฟาร์ม การวางแผนฟาร์มทั้งหมด และการวางแผนธุรกิจฟาร์มโดยวิธีลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน มีการศึกษานอกสถานที่
 
04043116  การตลาดสินค้าเกษตร
 AGRICULTURAL MARKETING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            
 
04084002  พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
 GENETICS OF AQUATIC ANIMAL
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            หลักการทางพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ การศึกษาโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทั้งคุณภาพและปริมาณ การใช้ประโยชน์ทางพันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
04084003  นิเวศวิทยาทางน้ำ
 AQUATIC ECOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            หลักพื้นฐานของนิเวศวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศทางน้ำ การเปลี่ยนแปลงของประชากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ และผลผลิต อิทธิพลของมนุษย์ต่อระบบนิเวศทางน้ำ การจัดการระบบนิเวศทางน้ำ
 
04084004  เครื่องมือทำการประมง
 FISHING GEAR
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2  ( 2  -  0  -  0 )
            เครื่องมือทำการประมงชนิดต่างๆ และวิธีการใช้
 
04084005  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 BIOTECHNOLOGY IN AQUACULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            นิยามและความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการทางจุลชีววิทยาและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การนำวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในงานเพาะเลี้ยงและผลิตสินค้าสัตว์น้ำ การกำจัดของเสียจากฟาร์มสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบปิด การปรับปรุงพันธุ์ การเร่งอัตราการเจริญเติบโต การพัฒนาและควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ
 
04084006  เรื่องเฉพาะทางประมง (อาหารและการให้อาหารปลา)
 SELECTED TOPICS IN FISHERIES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ศึกษาหัวข้อที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดของเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
 
04084007  อนุกรมวิธานของสัตว์น้ำ
 AQUATIC ANIMAL TAXONOMY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติ หน่วยและระบบ อนุกรมวิธาน การเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้ำประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์เลื้อยคลาน ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ลักษณะและวิธีการศึกษา การวิเคราะห์ชนิดและการจำแนก
 
04084008  อนุกรมวิธานของปลา
 FISH TAXONOMY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประวัติ หน่วยและระบบ อนุกรมวิธาน ศัพท์บัญญัติและกฏเกณฑ์สากลเรื่องชื่อ กับการ ตั้งชื่อ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา ลักษณะของปลาและวิธีการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในทางอนุกรมวิธาน การใช้เอกสาร และรูปวิธานในการวิเคราะห์ชนิดและจัดจำแนก หลักการวาดรูปปลา และการเขียนรายงานทางอนุกรมวิธาน
 
04084009  แพลงก์ตอนวิทยา
 PLANKTONOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ลักษณะอนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ำ วิธีการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
 
04084010  การจัดการทรัพยากรประมง
 FISHERY RESOURCE MANAGEMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรประมง การใช้และปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรประมง หลักการและแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
04084011  มลพิษในแหล่งน้ำ
 AQUATIC POLLUTION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ชนิดและที่มาของการเกิดมลพิษ การพัดพาลงสู่แหล่งน้ำ และการแพร่กระจายในน้ำตะกอนสัตว์และพืชน้ำผลกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
 
04084012  สาหร่ายวิทยา
 PHYCOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            สัณฐานวิทยา การจำแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจาย การะเพาะเลี้ยง ประโยชน์และโทษของสาหร่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมง
 
04084013  วิทยาการสัตว์พื้นท้องน้ำ
 BENTHOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : 05200151 สัตวศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            นิเวศวิทยาของสัตว์พื้นท้องน้ำ ความสำคัญของสัตว์เหล่านี้ต่อการจัดการประมง และ สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ
 
04084014  เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ
 TECHNOLOGY OF FISHERY PRODUCTS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ทรัพยากรสัตว์น้ำ ความสามารถในการผลิตและการใช้ประโยชน์ องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ สาเหตุแห่งการเสื่อมคุณภาพสัตว์น้ำ การเก็บรักษาสัตว์ กรรมวิธีการแปรรูป แช่น้ำเกลือ แช่แข็ง การทำแห้ง การทำปลาป่น การบรรจุกระป๋อง การหมักดองและอื่นๆ กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
 
04084015  พยาธิวิทยาของปลา
 FISH PATHOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            การเก็บ และการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ ลักษณะของเนื้อเยื่อปกติและเนื้อเยื่อที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น โรค สารพิษ
 
04084016  วิศวกรรมประมง
 FISHERY ENGINEERING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            กฏเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรมและทางชีวภาพในการเลือกสถานที่ทำฟาร์ม โครงสร้างของบ่อ คุณสมบัติของดิน การวัดการไหลของน้ำ การออกแบบการเลี้ยงระบบเปิดและปิด การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การออกแบบโรงเรือน และระบบความปลอดภัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
04084017  กฎหมายปละระเบียบเกี่ยวกับการประมง
 FISHERY LAW AND REGULATIONS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2  ( 2  -  0  -  0 )
            กฎกระทรวงและระเบียบเกี่ยวกับการประมง พระราชบัญญัติสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย การจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายทางการประมงต่างประเทศและระหว่างประเทศ
 
04084018  ชลธีวิทยา
 LIMNOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ศึกษาลักษณะ ทางด้านฟิสิกส์ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ ของแหล่งน้ำนิ่งในน้ำจืด ประชากรสัตว์น้ำที่มีอยู่ ปริมาณและชนิดแพลงก์ตอน แบคทีเรีย รวมทั้งเมตาโบลิซึมของประชากรสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ
 
04084019  ชีววิทยาประมง
 FISHERY BIOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : 05200150 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            แหล่งน้ำและความสัมพันธ์ที่มีต่อการประมง การจำแนกการประมง ปัจจัยที่มีผลต่อความชุกชุมของสัตว์น้ำ การศึกษาแหล่งและฤดูวางไข่ การอพยพย้ายถิ่น เครื่องหมายและการติดเครื่องหมาย วิธีการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต การคำนวณอัตราการตาย การทดแทนที่ การทำนายสภาวะประมง และวิธีการจัดการประมง
 
04084020  ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
 AQUARIUM FISH AND AQUATIC PLANT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม การเพาะขยายพันธุ์ การเลี้ยง การตลาดและการลำเลียงขนส่ง ชนิดของพรรณไม้น้ำที่ใช้ประดับตู้และการขยายพันธุ์ การจัดตบแต่งตู้ปลาและบ่อเลี้ยงปลา
 
04084021  สังขวิทยา
 MALACOLOGY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ชีววิทยาของมอลลัสก์ชนิดต่าง ๆ แหล่งที่อยู่อาศัยสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ อนุกรมวิธานของมอลลัสก์ ความสำคัญทางด้านการประมงและทางด้านเศรษฐกิจ
 
04093006  หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
 PRINCIPLES AND METHODS OF AGRICULTURAL EXTENSION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร นโยบายการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตรบทบาทและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การติดต่อสื่อสารในงานส่งเสริมสื่อและระบบสารสนเทศในงานส่งเสริม การวางแผน และประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร
 2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  
 
04083001  สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ
 PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMAL
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            สรีรวิทยาและการปรับสมดุลภายในร่างกายสัตว์น้ำ ความสัมพันธ์ของการทำงานในระบบต่าง ๆ ของสัตว์น้ำบางชนิด ทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง
 
04083003  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 INLAND AQUACULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            เนื้อหาของวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจะเน้นเรื่องของปลาน้ำจืด และสัตว์เศรษฐกิจที่มีวงชีวิตเกี่ยวข้องกับน้ำจืดในห้วข้อสำคัญดังนี้ ระบบและการควบคุมระบบสืบพันธุ์ วิธีการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยง การจับ และการขนส่ง
 
04083004  การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล
 MARICULTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ระบบสืบพันธุ์ หลักและวิธีการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยง การบำรุงรักษาและปรับปรุงบ่อ วัสดุที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง การจับและขนส่งสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
 
04083005  คุณภาพน้ำเพื่อการประมง
 WATER QUALITY FOR FISHERY
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น อุณหภูมิ สี ความขุ่น ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้าง แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แพลงก์ตอน เชื้อรา และแบคทีเรีย ตลอดจนการหมุนเวียนของแร่ธาตุในน้ำที่มีผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ
 
04083007  โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
 AQUATIC ANIMAL NUTRITION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            ความสำคัญของสารอาหาร การวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร การตรวจสอบวัตถุดิบ การคำนวณสูตรอาหาร และการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
 
04084001  โรคสัตว์น้ำ
 AQUATIC ANIMAL DISEASES
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 2  -  3  -  0 )
            โรคและปรสิตที่พบในสัตว์น้ำ การวินิจฉัยสาเหตุของโรคที่เกิดจากปรสิต แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา รวมทั้งการป้องกันและกำจัดโรค
 
04084197  สัมมนา
 SEMINAR
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 1  -  0  -  0 )
            การตรวจสอบเอกสารและรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการประมง
 
04084198  ปัญหาพิเศษ
 SPECIAL PROBLEMS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 1  -  6  -  0 )
            ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ด้านประมง เรียบเรียงเป็นรายงาน
 2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน  
 
04083006  ฝึกงานทางวิทยาศาสตร์การประมง 1
 FIELD TRAINING IN FISHERIES SCIENCE 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

1  ( 0  -  100  -  0 )
            
 
04083009  ฝึกงานทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง 2
 FIELD TRAINING IN FISHERIESSCIENCE 2
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

2  ( 0  -  200  -  0 )
            
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
 3.1 หมวดวิชาเลือกเสรี  
 
0_______  วิชาเลือกเสรี
 
 วิชาบังคับก่อน :  
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            
 
0_______  วิชาเลือกเสรี
 
 วิชาบังคับก่อน :  
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )
            
 
0_______  วิชาเลือกเสรี
 
 วิชาบังคับก่อน :  
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฎิบัติ - ค้นคว้า)

3  ( 3  -  0  -  0 )